Dom om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører

Lagmannsrettens dom gir klare føringer for at regnskapsførers organisasjon, rutineopplegg og internkontroll må være i samsvar med regnskapsførerregelverket, hvitvaskingsregelverket og god regnskapsføringsskikk. Det er lagt vekt på at regnskapsførere...

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

...må følge gjeldende formalkrav samt utarbeide og oppbevare oppdragsdokumentasjon.

Saken gjelder klage på tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører, varslet av Finanstilsynet etter et stedlig tilsyn. Vedtaket ble påklagd og saken ble sendt videre til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker som stadfestet Finanstilsynets vedtak. Regnskapsføreren reiste søksmål og tingretten fasthold klagenemnda sin vurdering. Anken til lagmannsretten førte heller ikke frem. Det fremheves at klagenemnden hadde gjort en grundig og nyansert bedømmelse av klagerens skikkethet, og at lagmannsretten ikke hadde innvendinger til vurderingene.   

Dommen slår fast at regnskapsførere må sette seg tilstrekkelig inn i sine plikter og ta pliktene på alvor. Det sies videre at det er en forutsetning for autorisasjonsordningen at den som blir tildelt autorisasjon har evne og vilje til å innrette virksomheten i samsvar med gjeldende regler fra første dag. Det at forhold blir rettet etter at de er påpekt er ikke nødvendigvis tilfredsstillende.

Retten legger i dommen til grunn at regnskapsføreren grovt og gjentatte ganger har overtrådt en regnskapsførers plikter. Ved vurderingen av om en overtredelse anses som grov, legges det vekt på arten og betydningen av feilen og hvor lenge den har pågått. Ordet gjentatte tilsier ikke at samme overtredelse må ha vært gjentatt flere ganger. Det er med andre ord ikke noe krav om at regnskapsføreren tidligere er gjort oppmerksom på overtredelsen av tilsynsorgan.

Retten la til grunn at regnskapsføreren hadde brutt sine plikter på følgende punkter:

  • Manglende dokumentasjon av kontroll med uautorisert medarbeiders arbeid
  • Manglende identitetskontroll av oppdragsgivere
  • Mangelfulle og utdaterte oppdragsavtaler
  • Manglende skriftlige fullmakter
  • Manglende system for dokumentasjon av oppdragsoppfølging
  • Mangelfull etterutdanning

Regnskapsføreren ble ikke hørt med at forvaltningspraksis tilsier at tilbakekall av autorisasjon vanligvis først skjer etter gjentatte kontroller og når det konstateres at regnskapsføreren ikke har rettet opp i feil og mangler som tidligere er påvist. Blant annet ble det ikke hensyntatt at regnskapsføreren på vedtakstidspunktet oppfylte etterutdanningskravet.

Det er i dommen lagt til grunn at flere av overtredelsene er grove og har pågått over lang tid. På denne bakgrunn anses utøvelsen av regnskapsførervirksomheten samlet sett å ha gått over terskelen for tilbakekall grunnet uskikkethet.

I mangel på lignende saker i norsk rettspraksis er det forventet at denne dommen vil bli retningsgivende for regnskapsførers plikter etter regelverket for regnskapsførere, hvitvaskingsregelverket og bransjestandarden for god regnskapsføringsskikk.

Les hele dommen