Endringer for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak

Regnskapsvirksomhet som er organisert som enkeltpersonforetak vil fra 2021 ha ubetinget revisjonsplikt og må følge risikostyringsforskriften.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Revisjonsplikt

Til nå har regnskapsvirksomhet som drives som enkeltpersonforetak og med driftsinntekter under 5 mill. vært unntatt fra revisjonsplikt. Disse likestilles nå med regnskapsselskaper (AS mv) slik at det blir revisjonsplikt for alle regnskapsforetak, uavhengig av foretaksform og beløpsgrenser. Endringen gjelder fra og med regnskapsåret 2021. Det vil si at regnskapsforetakene som ikke allerede har engasjert revisor, må gjøre det i god nok tid i løpet av 2021.

Risikostyring

Fra og med 1. januar er regnskapsvirksomheter organisert som enkeltpersonforetak underlagt forskrift om risikostyring og internkontroll (risikostyringsforskriften), på lik linje med regnskapsførerselskapene.

Finanstilsynet legger til grunn at det nye kravet til enkeltpersonforetakene skal være gjennomført i løpet av 2021.

Nærmere om kravene

Etter forskriften skal regnskapsførerforetakene ha hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll. Foretakene pålegges å løpende vurdere hvilke vesentlige risikoer som er knyttet til virksomheten, og gjennomføre nødvendige tiltak for å få risikoene ned på et akseptabelt nivå.

Det skal minst én gang årlig foretas en gjennomgang av vesentlige risikoer for alle virksomhetsområder, og det skal foretas en systematisk gjennomgang av om foretakets risikostyring og internkontroll er tilstrekkelig til å håndtere foretakets identifiserte risikoer på en forsvarlig måte (forskriften § 6 og § 7). Vurderingene som gjøres skal dokumenteres (forskriften § 8).

Selv om risikostyringsforskriften ikke har vært gjeldende for regnskapsførere i enkeltpersonforetak før nå, har det vært en anbefaling i standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS) 2.1 om å gjennomføre risikostyring og internkontroll som beskrevet i risikostyringsforskriften § 6 og § 7. De som har fulgt dette er allerede et godt stykke på vei til å oppfylle det nye kravet.

Revisor skal bekrefte

Når enkeltpersonforetakene nå er underlagt risikostyringsforskriften innebærer det også at foretaket må sørge for at valgt revisor årlig avgir en uavhengig bekreftelse til foretaket om at pålagte vurderinger er foretatt og dokumentert (forskriften § 10). Det er dermed ingen grunn til å vente med å engasjere revisor.

Innehaver er ansvarlig

I et enkeltpersonforetak er det innehaver som er ansvarlig for å ivareta pliktene etter risikostyringsforskriften. Det innebærer å påse at risikostyring og internkontroll blir gjennomført, herunder etablering av rutiner for forsvarlig risikoovervåking. Innehaver må løpende følge opp endringer i foretakets risikoer og påse at foretakets risikoer er forsvarlig ivaretatt (forskriften § 4).

Hjelpemidler i KS Komplett

I Regnskap Norges kvalitetssikringssystem KS Komplett finnes det ulike maler og hjelpemidler for gjennomføring av risikostyring i virksomheten. Det inkluderer blant annet skjema for vurdering av risikoområder, rutiner og styremaler.

Har du ikke KS Komplett? Les mer om verktøyet her.  

Status ny regnskapsførerlov

Endringene over er utredet av regnskapsfører- og revisorlovutvalget, og kommer som følge av vedtakene i forbindelse med ny revisorlov.

Endringene i regnskapsførerloven som ble foreslått av utvalget, er fortsatt til behandling i Finansdepartementet. Det er stadig usikkert, men vi håper det vil komme en proposisjon til Stortinget i løpet av året.