Endringer i GRFS som følge av a-ordningen

Bransjestandardutvalget har oppdatert standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) som følge av innføringen av a-ordningen fra 1. januar 2015. Det er i tillegg gjort enkelte andre mindre justeringer i standarden.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fra og med 2015 erstatter a-meldingen tidligere lønns- og trekkoppgaver med følgeskriv, termin- og årsoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, melding til Aa-registeret og oppgave til lønnsstatistikk. A-meldingen skal leveres hver måned. Dette har medført behov for endringer også i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS), særlig i delene som omhandler lønnsoppdrag. Forslag til nødvendige endringer har vært på høring, og er nå vedtatt av NARF, Revisorforeningen og Økonomiforbundet. Endringene omfatter i hovedsak følgende punkter:

 • 1.2.10: Nødvendige definisjoner av a-melding, a-melding tilbakemelding og sammenstillingsoppgave (årsoppgave) lønn er tatt inn.
 • 5.6.1: Regnskapsførers gjennomgang av oppdragsgivers rutiner på lønnsområdet er tilpasset a-ordningen, herunder at a-meldingen i tillegg til lønnsopplysninger også skal inneholde personalopplysninger og informasjon om arbeidsforhold.
 • 5.6.2: Lønnsgrunnlag fra oppdragsgiver må inneholde tilstrekkelig informasjon til å oppfylle krav til innhold i a-meldingen. Dette omfatter både lønns- og personalopplysninger. Regnskapsfører bør løpende vurdere behovet for å spørre oppdragsgiver om personalopplysninger som innrapporteres i a-meldingen er oppdatert.
 • 5.6.3: Regnskapsfører skal sørge for betryggende registrering av både arbeidsforhold, personalopplysninger og lønnsgrunnlag. Så lenge regnskapsfører skal sende inn en komplett a-melding er det ikke tilstrekkelig å kun registrere lønnsopplysninger; også arbeidsforhold og personalopplysninger må registreres.
 • 5.6.7: Kravet om sammenstillingsoppgave (årsoppgave) lønn til den enkelte ansatte omtales.
 • 5.6.8: A-meldingen erstatter tidligere lønns- og trekkoppgaver med følgeskriv, samt termin- og årsoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
 • 5.7.3.2: Det presiseres at pliktig regnskapsrapportering av lønn mv. hver måned (innsending av a-melding) i seg selv ikke medfører plikt til å gjennomføre avstemminger. Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift avstemmes for hver periode med annen pliktig regnskapsrapportering.
 • 5.8.3: Avstemminger på lønnsområdet i forbindelse med årsoppgjøret skal omfatte både lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, og baseres på innrapporterte opplysninger gjennom a-ordningen (normalt A07 a-melding avstemming i Altinn).
 • 6.2.4: Kravene til oppdragsdokumentasjon på lønnsoppdrag er tilpasset a-ordningen. Oppbevaringsplikten omfatter a-melding, a-melding tilbakemelding, sammenstillingsoppgave (årsoppgave) lønn og rapportering til oppdragsgiver.

Andre justeringer i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) omfatter følgende punkter:

 • 2.9: Begrepet «profesjonsansvarsforsikring» erstatter det tidligere «formueskadeforsikring», mens «kriminalitetsforsikring» erstatter det tidligere «underslagsforsikring».
 • 5.6.4: Det presiseres at dersom regnskapsfører ikke har tilgang til opplysninger fra skattekortet bør regnskapsfører spørre oppdragsgiver om skattekort kan fremskaffes før utbetaling av lønn gjennomføres. Hvis ikke skattekort kan fremskaffes gjelder skattebetalingsloven, som i mange tilfeller krever at det gjøres skattetrekk med 50 %.
 • 5.6.9: Nytt punkt om forsikringer, som krever at dersom regnskapsfører skal administrere oppdragsgivers personalforsikringer, skal regnskapsfører se til at kjente endringer i arbeidsforhold også meldes forsikringsselskap. Eksempler på personalforsikringer er yrkesskadeforsikring, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), helseforsikring og gruppelivsforsikring. Informasjon om endringer i arbeidsforhold kan for eksempel finnes i a-meldinger.
 • 6.2: Det presiseres at regnskapsførervirksomhetens oppdragsdokumentasjon ikke skal inneholde oppdragsgivers oppbevaringspliktige regnskapsmateriale, altså det materiale som oppdragsgiver selv har oppbevaringsplikt for etter bokføringsregelverket.
 • 6.2.2: Korrespondanse av vesentlig betydning for oppdragsutførelsen skal oppbevares som en del av oppdragsdokumentasjonen på alle typer oppdrag. Dette kan for eksempel være informasjon fra oppdragsgiver om endringer i arbeidsforhold eller lønns- og personalopplysninger av betydning for a-meldingen.

Vedlegg: