Finanstilsynet foreslår endringer i utdannings- og praksiskravet for autorisasjon

Finanstilsynet foreslår å gjeninnføre kravet om at ett av praksisårene skal være opparbeidet som ansatt i autorisert regnskapsførervirksomhet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Praksisen skal være relevant. Dette innebærer at arbeidsoppgavene skal være regnskapsføring etter regnskaps- og bokføringsloven og eventuelt ligningsloven. Det vil for eksempel ikke være tilstrekkelig at søkeren har vært ansatt på et autorisert regnskapsførerforetak som sekretær. Med ett år menes her 1600 timer. Kravet til minst ett års praksis fra regnskapsførerforetak kan ikke opptjenes på mindre enn et kalenderår, for eksempel hvis regnskapsfører jobber mye overtid.

Praksis fra ekstern revisjon foreslås likevel likestilt med praksis fra ekstern regnskapsføring. En ny vurdering av om det skal stilles krav til at revisorer også har praktisk erfaring med regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk overlates i stedet til et senere lovutvalg, dersom Finanstilsynets anbefaling om å oppnevne et slik lovutvalg for å gjennomgå revisorloven og regnskapførerloven blir hørt.

Samtidig med praksisendringene foreslås det å endre utdanningskravet. Utdanningsnivået opprettholdes på et bachelornivå (bachelor i økonomi og administrasjon), men kravene til spesialisering gjøres mindre detaljerte. Etter forslaget vil det fortsatt være krav om at utdanningen skal ha minst 60 studiepoeng profilering/videreføring innen finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære, mens dagens konkrete krav til studiepoeng innen de ulike emnene utgår.

Utover det som gjelder utdannings- og praksiskravet foreslår Finanstilsynet også enkelte andre endringer i regnskapsførerforskriften, for å bedre synliggjøre sin forvaltningspraksis. Disse endringene skal ikke ha materiell betydning.

Endringene foreslås å tre i kraft straks, unntatt det nye kravet om minst ett års praksis fra regnskapsførervirksomhet som foreslås å tre i kraft 1. januar 2014.

Forslagene er sendt på høring 29. juli 2012 med kommentarfrist 1. oktober. NARF vil behandle saken i sitt fagutvalg. Vi tar gjerne imot innspill og synspunkter fra medlemmene. Dette bes i så fall avgitt skriftlig til fagsupport@narf.no.

Vedlegg:

Høring endringer i regnskapsførerforskriften  - høringsnotat