Finanstilsynets rapport fra det dokumentbaserte tilsynet 2019 er publisert

Regnskapsbransjen kan vise til vekst i antall oppdrag, omsetning og sysselsatte.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Rapporten gir omfattende oversikt over status i regnskapsbransjen, både om oppdragene bransjen har og virksomhetene i bransjen.

Det dokumentbaserte tilsynet som ble gjennomført høsten 2019 var åttende gang Finanstilsynet gjennomførte slikt tilsyn som omfatter alle autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskaper. 

I alt var det 11.796 autoriserte regnskapsførere og 2.791 regnskapsførerselskaper som besvarte tilsynet, og dette gir unikt statistisk grunnlag.

Du finner rapporten i sin helhet her.

Nedenfor oppsummerer og kommenterer vi noen hovedpunkter.

Autoriserte personer og foretak

Antall autoriserte regnskapsførere var per 31.12.2019 11.626, noe som er det høyeste antallet autoriserte siden autorisasjonsordningen kom (tall hentet fra Finanstilsynets årsrapport).  

Ved årtusenskiftet var antallet autoriserte regnskapsførere 4.999, så veksten de senere årene har vært betydelig.

Antall regnskapsførerselskaper går svakt ned. Ifølge rapporten fra det dokumentbaserte tilsynet er antallet nede i 2.592, mot 2.665 i 2015 og 2.866 i 2012. Reduksjonen i antall enkeltpersonforetak er derimot markant, fra 1.215 i 2012, 1.011 i 2015 til 841 i 2018.

Per utgangen av 2018 var 16.478 årsverk knyttet til regnskapsføring. Dette er det høyeste antallet som er registrert. Administrasjon og andre tjenester enn de autorisasjonspliktige er holdt utenfor i beregningen.

Andelen kvinner blant de autoriserte er 57,5 %. Denne andelen er økende. Blant de som ble autorisert i 2019 var hele 65 % kvinner.

Stor økning i antall oppdrag 

I 2018 er det rapportert at regnskapsbransjen hadde 464.957 oppdrag. Til sammenligning passerte bransjen 300.000 oppdrag i 2008 og 400.000 i 2015, så økningen i antall oppdrag har de senere årene vært formidabel.

254.043 av oppdragene utføres for ordinære aksjeselskaper. Her er det stor økning fra tidligere år. Motsatt viser enkeltpersonforetak nedgang, fra 160.349 i 2015 til 146.697 i 2018. Det er registrert 101 oppdrag blant allmennaksjeselskap.

Rapporten viser for øvrig at oppdrag som gjelder andre oppdrag enn de vanlige foretaksformene er oppe i 42.600. Dette er en dobling fra 2012, men det fremgår dessverre ikke hvilke typer oppdrag dette handler om.

Antallet oppdrag som fremkommer av rapporten ligger om lag 50.000 over det som er registrert i Regnskap Norges egen oppdragsmengdeindeks, som bygger på registreringer i Enhetsregisteret.   

Antall autoriserte regnskapsførere med oppdragsansvar øker fortsatt, men ikke i samme grad som økningen i oppdragsmengden.

Vi må sjekke tallgrunnlaget noe nærmere, så utviklingen i antall oppdrag per oppdragsansvarlig må vi komme tilbake til (artikkelen vil bli oppdatert).

530 regnskapsførere har ansvar for over 100 oppdrag.

Omsetningen øker

Omsetningen i regnskapsbransjen var i 2018 15,9 mrd.

Regnskapsår

2018

2015

2012

2009

2008

2007

1999

Totale inntekter

15,9

14,0

11,8

10,0

9,3

8,3

3,4

Gjennomsnittlig inntekt pr oppdrag lå i 2018 på 34.243 kroner, noe som er en svak nedgang fra 2015 før justering for kroneverdien.

I rapporten finner du mer informasjon om inntektene i bransjen, herunder om lønnsomhet og egenkapital.

Andre temaer

Foruten statistiske data om regnskapsbransjen tar Finanstilsynet opp noen områder som tilsynet har hatt fokus på i det dokumentbaserte tilsynet. Temaene som tas opp er:

  • Krav til risikostyring og rutiner
  • IKT-løsninger
  • Oppfølging av hvitvaskingsregelverket
  • Forsikringer
  • Oppfølging av egne plikter knyttet til årsregnskap og skattemelding
  • Manglende etterutdanning

Når det gjelder det sistnevnte om etterutdanning, er det færre som ikke har oppfylt etterutdanningskravene i 2018 enn 2015. Det er likevel relativt mange som rapportert for få oppdateringstimer (513 stk) og mangler innenfor fagsammensetning. Regnskapsførere som ikke oppfyller etterutdanningskravet blir fulgt opp.

Du finner rapporten her.