10 regnskapsførere fikk tilbakekalt autorisasjonen i 2015

I Finanstilsynets årsmelding orienteres det særskilt om pliktene og ansvaret som påhviler daglig leder i regnskapsførerselskap.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Statistikk om regnskapsførerbransjen 2015
I 2015 ble det gjennomført 45 stedlige tilsyn hos regnskapsførerforetak, mens Regnskap Norge gjennomførte 356 stedlige kontroller og Revisorforeningen 26. I alt ble det dermed gjennomført 427 stedlige kontroller i regnskapsførerbransjen.  

10 autoriserte regnskapsførere fikk tilbakekalt sin autorisasjon, mens 16 regnskapsførerselskaper opplevde det samme. En regnskapsfører ble suspendert.

Finanstilsynet mottok til sammen 99 signaler om mulige svakheter som kan indikere feil i oppdragsutførelsen hos regnskapsførere.

Antall personer med autorisasjon øker stadig, og var ved årsskiftet oppe i 11.558. Dette var en økning på 330. De siste fem årene har antallet autoriserte økt med 16 prosent.

Antall autoriserte regnskapsførerselskaper var ved utgangen av 2015 oppe i 2.835, som er en liten nedgang på 23 fra 2014. 179 nye selskaper fikk autorisasjon i 2015. 


Daglig leder i selskap hvor forrige daglig leder mistet autorisasjonen
Dersom autorisert regnskapsfører overtar daglig leder-ansvaret for en som mistet sin personlige autorisasjon som følge av for svak kvalitet, er det svært viktig at ny daglig leder er påpasselig og rask med å gjennomføre tiltak for å korrigere kritikkverdige forhold. Finanstilsynet vil i tiden som kommer orientere nye daglige ledere særskilt om dette. I årsmeldinen skriver tilsynet:

"I flere saker der en daglig leder i et regnskapsførerselskap har fått tilbakekalt sin autorisasjon som regnskapsfører, drives virksomheten videre med en ny daglig leder. Selv om ny daglig leder er autorisert regnskapsfører, er det viktig at ny daglig leder rydder opp i lovbruddene i selskapet som ligger til grunn for vedtaket om tilbakekall. Som et bidrag til å sikre dette har Finanstilsynet i 2015 utarbeidet et standardbrev som sendes til ny daglig leder. I brevet gjøres vedkommende oppmerksom på feilene og manglene Finanstilsynet avdekket i virksomheten og pliktene og ansvaret som påhviler daglig leder i autoriserte regnskapsførerselskaper, både etter selskapslovgivningen og regnskapsførerloven."


Særskilte oppfølgingsområder
Finanstilsynet trekker frem oppfølging av daglig leder-kravet i regnskapsførerselskaper, kravet om å være økonomisk vederheftig og manglende etterutdanning, som tre områder tilsynet har hatt særskilt oppfølging med. 


Tematilsyn om IKT-systemer
Resultatene fra fjorårets tematilsyn om IKT-systemer offentliggjøres ganske snarlig. Om dette tematilsynet fremkommer følgende i årsmeldingen:

"Finanstilsynet gjennomførte i 2015 et tematilsyn rettet mot risikoen knyttet til regnskapsførerselskapenes bruk av IKT- systemer. Bakgrunnen er at regnskapsførerselskaper i stor grad benytter maskin- og programvareteknologi i sin virksomhet. Svikt i disse systemene vil kunne få stor betydning for regnskapsførerselskapenes oppdragsgivere, for eksempel at de ikke får oppdatert regnskapsinformasjon når de trenger det eller at oppdragsgiver benytter regnskapsførerselskapets systemer til daglige oppgaver som ordre og fakturering. IKT-risikoen er derfor en sentral risiko i regnskapsførerselskapenes virksomhet. Tilsynsrapporten ferdigstilles i første kvartal 2016."


Tematilsyn om oppdragsgivere av allmenn interesse
Konklusjonen fra tematilsyn gjennomført i 2014 om oppdrag for oppdragsgivere av allmenn interesse, er at regnskapsførerselskapene i for liten grad har tatt hensyn til den særlige risikoen som det innebærer å påta seg oppdrag for slike selskaper. Dette området må med andre ord få større oppmerksomhet i tiden som kommer. 

Regnskap Norge vil se nærmere på hvilken støtte vi kan gi vedrørende slike oppdrag.


Årsmeldingen i sin helhet finner du ved å klikke her. Regnskapsførere omtales fra side 75. Revisorbransjen omtales fra side 70.