Ny oppdragsavtale for regnskapsoppdrag

Nytt avtaleverk er utarbeidet fordi Regnskap Norge ønsket økt oppmerksomhet mot Standard leveransevilkår, bedre struktur, mer moderne språk og et innhold som bedre dekker dagens tjenesteleveranser.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Et mer profesjonelt og kravstort næringsliv gjør sitt til at regnskapsfører må ha gode oppdragsavtaler. Foruten den lovpålagte plikten til å regulere regnskapstjenester i en skriftlig avtale, er dette også partenes gode anledning til å avklare forventninger, samarbeidsform og begges plikter og rettigheter. 

Vårt dilemma har vært; hvordan lage en kort, presis og dekkende avtale hensyntatt lovkrav, samtidig som at avtalen også skal kunne benyttes på store og små regnskapsoppdrag. I tillegg, og det er kanskje det viktigste, hvordan skal oppdragsavtalen bidra til færrest mulig konflikter mellom partene?

Stadig flere standardiserte avtaler er bygget på en mal der partenes underskrifter skjer i ett avtaledokument som kun beskriver hva partene har blitt enige om å regulere. Deretter følger ulike avtaledokumenter som inntas som del av avtaleforholdet og som samlet sett regulerer alle forhold tjenesten eller leveransen skal omfatte. Regnskap Norge mener den valgte avtaleoppbyggingen er hensiktsmessig og gir en god og oversiktlig struktur på avtaleverket. Det kan sikkert diskuteres hvorvidt det er best med kun en lang og omfattende oppdragsavtale, kontra en avtale med flere underliggende avtaler. Uansett er det vårt mål at regnskapsfører skal bruke oppdragsavtalene aktivt, særlig i forbindelse med oppstart av et oppdrag. I tillegg bør det vises til avtalen underveis i tjenesteleveransen der dette er naturlig. Aktiv bruk av avtalene vil gi færre konflikter, er både vårt mål og vår påstand.

Hvordan er nytt avtaleverk bygget opp?

Det nye avtaleverket regulerer parter, omfang, varighet og partenes representanter i ett avtaledokument som begge parter må underskrive. I denne avtalen, benevnt som "Oppdragsavtale for regnskapsoppdrag", er det inntatt en avkryssingsliste for andre avtaledokumenter som tilsammen skal regulere avtaleforholdet. Alle de avkryssede avtaledokumentene er pliktige vedlegg, med unntak av avtaledokumentet «Bruk av IT-systemer i fellesskap». Der Bruk av IT-systemer i fellesskap ikke er aktuelt, krysses det «nei» i Oppdragsavtale for regnskapsoppdrag. 

De andre alternativene for avkryssing av avtaledokumenter er forhåndsavkrysset med «ja». Disse gjelder Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag, Oppdragsspesifikasjon, Honorar og betalingsbetingelser, Databehandleravtale og Endringsoversikt. Standard Leveransevilkår for regnskapsoppdrag har nytt innhold og har til hensikt å ivareta begge parters interesser på en god måte. Denne avtalen er balansert ved at den regulerer plikter og rettigheter for begge parter. Foruten en del generelle forhold som gjelder for alle regnskapsoppdrag, må tjenesteleveransen spesifiseres i en Oppdragsspesifikasjon, samt at prisen på tjenesten og betalingsfrister må reguleres i avtale om Honorar og betalingsbetingelser. I tillegg er det slik at alle regnskapsførere behandler personopplysninger, og da følger det av personopplysningsloven at det må inngås en såkalt Databehandleravtale med kunden. 

Sist men ikke minst vil det normalt være endringer i avtaleforholdet etter hvert som tiden går. For å slippe å utarbeide nye avtaler for hver endring er det i denne avtalestrukturen inntatt et såkalt endringsbilag. Endringsbilaget skal benyttes dersom det er avvik fra Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag, eller det avtales nye tjenesteleveranser eller endringer i de allerede avtalte tjenesteleveranser. 

De ulike avtaledokumentene

Denne artikkelen har ikke plass til å gjennomgå alle enkeltelementene i de ulike avtaledokumentene. Vår oppfordring er at alle regnskapsførere som ønsker å benytte seg av dette avtaleverket bruker tid på å gjøre seg kjent med struktur og innhold. Videre er det viktig å merke seg at alle avtaledokumentene, med unntak av Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag, kan erstattes med egne avtaledokumenter. Våre forslag er kun ment som gode maler for hva som må reguleres i tillegg til det som følger av Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag. Ingen bør starte en tjenesteleveranse uten å ville regulere hva tjenesten skal inneholde samt pris og betalingsfrister. 

Det viktigste avtaledokumentet ved eventuelle konflikter er Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag. Eller for å si det på en annen måte, denne avtalen skal bidra til at det blir færrest mulig konflikter. God og tett dialog mellom kunde og regnskapsfører er viktig. Sett hen til skatteetatens sanksjonsapparat ved feil eller mangler, er det svært viktig at kunden merker seg plikten til å informere regnskapsfører om både varsler og informasjon fra det offentlige som gjelder regnskapsoppdraget. Et stikkord her er faren for betydelig tvangsmulkt. 

Foruten partenes plikter, regulerer Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag, fullmakter, eiendomsrett, mislighold, ansvarsbegrensning, forsikring, oppsigelse og verneting for å nevne noen av de 15 punktene i avtalen. 

Før dere tar avtalene i bruk er vårt råd å gjøre seg kjent med oppbygging og struktur, samt hvilke avtaler som regulerer hva. Et godt tips er å jobbe seg gjennom avtaledokumentene sammen med kunden. Årsoppgjørsperioden er en god anledning til å vurdere tjestetilbudet på nytt, og samtidig ta i bruk nye avtaler jo før jo bedre. Prøv å se på oppdragsavtalen som en innsalgsmulighet. Tar du en god gjennomgang av avtaleverket sammen med kunden så kanskje det også dukker opp andre tjenester som dere kan levere. Ved å ta i bruk nye avtaler får forhåpentligvis også kunden økt bevissthet om rettigheter og plikter samt hvilke regler som gjelder dersom det oppstår uenighet ned etter veien. 

Nyt avtaleverk ble ble gjort tilgjengelig gjennom KS Komplett i begynnelsen av februar. Vi anbefaler på det sterkeste at nye og gamle avtaler ikke brukes om hverandre. Når dere går over til nytt avtaleverk bør dette brukes fullt og helt. Merk også at det fra og med 2018 vil skje endringer i personopplysningsregelverket. Av den grunn bør nytt avtaleverk fortrinnsvis være tatt i bruk iløpet av 2017.

Har dere synspunkter eller innspill til nytt avtaleverk etter hvert som det tas i bruk, ikke nøl med å ta kontakt. 

Og, vil du lære mer om ny Oppdragsavtale kan du også melde deg på kurs om dette som gjennomføres i forbindelse med Årsmøtet 2017.