Rundskriv om krav til etterutdanning

Finanstilsynet har fastsatt nye rundskriv om krav til etterutdanning for hhv. regnskapsførere og revisorer. Rundskrivene gir rettledning til innholdet i kravene og hvordan Finanstilsynet vurderer regnskapsfører og revisors etterutdanning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskapsførere

En materiell endring for regnskapsførerne er at kurstimer i etikk ikke lenger blir godkjent under fagområdet regnskapsførerregelverket/god regnskapsføringsskikk (GRFS). Kurstimer i etikk vil etter dette i stedet bli godkjent under "andre fagområder" som kan utgjøre inntil 14 timer av det totale etterutdanningskravet.

Rundskrivet beskriver videre hva som godkjennes innenfor de forskjelllige påkrevde fagområdene. Det presiseres blant annet at fagområdet "finansregnskap" inkluderer regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet. Motsatt presiseres det at kurs i offentlig regnskap ikke kan medregnes her, slike timer inngår i stedet i "andre fagområder". Eksempler på annet faglig innhold som kan godkjennes som "andre fagområder" (og som dermed ikke kan godkjennes som finansregnskap/bokføring, skatte-/avgiftsrett, regnskapsførerregelverket/GRFS eller rettslære) er:

  • Bedriftsøkonomisk analyse (finans, investering, økonomistyring m.m.)
  • Administrative fag (strategi, ledelse, organisasjon, markedsføring m.m.)
  • Samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi)
  • Økonomisk-administrative metodefag (statistikk, matematikk m.m.)
  • Regnskapsverktøy
  • Etikk (ref. ovenfor)

Obligatorisk etterutdanning gjelder fagområder knyttet til autorisasjonspliktig regnskapsførervirksomhet. Dette innebærer at for eksempel kurs innen revisjon og generelle datakurs (Word, Excel, PowerPoint mv.) ikke kan regnes med som lovbestemt etterutdanning.

Kurs i (elektroniske) lønns- og regnskapsprogrammer kan på sin side kun bli regnet med i kategoriene finansregnskap/bokføring og skatte- og avgiftsrett i den utstrekning kurset inneholder konkrete, faglige problemstillinger knyttet til fagområdene.

Merk at regnskapsførerlovgivningens krav om 77 timer etterutdanning over tre kalenderår (skal dokumenteres ved hvert årsskifte) er å anse som et minimum. I den forbindelse gjentar rundskrivet gjeldende forståelse om at det kan være regnskapsførere som har behov for særlig kompetanse på grunn av regnskapsførervirksomhetens art og omfang og oppdragsgivers virksomhet, og som derfor må ta ytterligere etterutdanning for å ha tilstrekkelige kunnskaper i virksomheten sin. 

NARF er blant dem som regnes som profesjonell kursarrangør. For kurs i regi av andre enn profesjonelle kursarrangører, presiseres det at regnskapsfører må forsikre seg om at kursarrangøren oppfyller forutsetninger i rundskrivet om faglig nivå, utarbeidelse og oppbevaring av kursdokumentasjon og kompetent foreleser. 

Regnskapsfører som også er godkjent revisor

Etterutdanningskravet for regnskapsførere, herunder rundskrivet, gjelder også for regnskapsførere med revisorbevilling. Kravene til sammensetningen av fagområder i etterutdanningen er ulike for revisorer og regnskapsførere. En revisor som oppfyller kravet til etterutdanning i henhold til revisorforskriften vil ikke automatisk oppfylle kravet til etterutdanning i henhold til regnskapsførerlovgivningen. Revisorene må i tillegg til kravene i revisorforskriften ha etterutdanning i bokføringsregelverket (7 timer), regnskapsførerregelverket/GRFS (14 timer) og rettslære (7 timer).

Som nevnt regnes kurs i etikk for regnskapsførere nå inn under "andre fagområder". Dette medfører at revisorer ikke kan bruke timer i etikk til å fylle opp kravet til 14 kurstimer innen emner fra regnskapsførerregelverket/GRFS. På den annen side vil timer innen regnskapsførerregelverket/GRFS godkjennes som timer innen "andre fagområder" i etterutdanningskravet for revisorer. For andre relevante forskjeller i etterutdanningskravene for regnskapsfører og revisor, se rundskrivet punkt 7. 

Samtidig med rundskrivet om etterutdanningskravet for regnskapsførere er det fastsatt et nytt rundskriv 10/2012 som redegjør for etterutdanningskravet etter revisorforskriften (vedlagt). Sistnevnte erstatter tidligere rundskriv 16/2004.

Kontroll og konsekvenser ved brudd på etterutdanningskravet

Som kjent skjer Finanstilsynets kontroll av etterutdanningen til den enkelte regnskapsfører gjennom dokumentbasert tilsyn, stedlig tilsyn og ellers når Finanstilsynet ser til regnskapsførers virksomhet og oppfyllelse av konsesjonskravene. Etterutdanning blir også kontrollert i NARFs kvalitetskontroll av sine medlemmer. Regnskapsfører skal ikke sende inn dokumentasjon av gjennomført etterutdanning til Finanstilsynet uten at slik innsendelse er etterspurt. Regnskapsfører skal likevel alltid utarbeide og oppbevare dokumentasjon på at etterutdanninskravet er oppfylt som beskrevet i rundskrivet punkt 5. Den enkelte autoriserte regnskapsfører har selv ansvar for å følge opp kravet til etterutdanning. I tillegg omhandler risikostyringsforskriften og god regnskapsføringsskikk krav til at regnskapsførerforetak løpende vurderer hvilke vesentlige risikoer som er knyttet til virksomheten og behovet for risikoreduserende tiltak. Daglig leders og oppdragsansvarliges oppfyllelse av etterutdanningskravet utgjør en særlig risiko, fordi manglende etterutdanning kan føre til tilbakekall av autorisasjonen som regnskapsfører. Regnskapsførerselskaper og autorisert regnskapsfører som driver i enkeltpersonforetak med ansatte medarbeidere, må derfor ha rutiner for å følge opp etterutdanningen til daglig leder og oppdragsansvarlig regnskapsfører. Finanstilsynet vil som del av det løpende tilsynet med regnskapsførerselskaper kontrollere selskapets rutiner for gjennomføring av eventuell kursvirksomhet. Dersom selskapet ikke kan dokumentere faglig kvalitet, deriblant at tilstrekkelig dokumentasjon er utarbeidet, vil ikke de aktuelle kursene kunne legges til grunn som en del av den lovbestemte etterutdanningen.

Oppfyllelse av etterutdanningskravet er et vilkår for å opprettholde autorisasjonen som regnskapsfører. Brudd på kravet anses normalt som en grov overtredelse av regnskapsførers plikter etter lov og forskrift, og vil kunne medføre tilbakekall av autorisasjonen. At regnskapsfører får tilbakekalt sin autorisasjon innebærer at vedkommende ikke kan ta på seg regnskapsføring for andre som ledd i næring, og umiddelbart må si fra seg alle eksisterende oppdrag. Vedkommende kan heller ikke lenger fungere som daglig leder, eventuelt faglig leder, eller oppdragsansvarlig i autorisert regnskapsførerselskap. Dette understreker hvor viktig det er at regnskapsfører har satt seg inn i etterutdanningsreglene som er beskrevet i rundskrivet. Det som er gjengitt ovenfor er kun utdrag. I tillegg til å gi nærmere beskrivelse av innholdet i de påkrevde fagområdene samt vilkår for oppfyllelse og dokumentasjon av etterutdannningen gir rundskrivet også rettledning knyttet til forståelsen av bl.a. utsettelsesordningen ved foreldrepermisjon og særlig dispensasjon. Det oppfordres med andre ord til å sette seg godt inn i rundskrivets innhold. Rundskrivet er vedlagt i sin helhet.

Virkningstidspunkt

Finanstilsynet vil heretter legge til grunn praktiseringen som fremgår av rundskrivet. I vurderingen av om etterutdanningskravet er oppfylt per. 31.12.2012, vil Finanstilsynet ta hensyn til at rundskrivet omhandler ny forvaltningspraksis.

Vedlegg