10 000 kr grensen - hvilke kostnader omfattes av Skatteloven § 6-51

1. januar 2011 trådte nye bestemmelser i skatteloven § 6-51 og merverdiavgiftsloven § 8-8 i kraft.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

De nye bestemmelsene oppstiller vilkår om at betaling for varer, tjenester mv. må gjennomføres via bank, for at fradrag i alminnelig inntekt og fradrag for inngående merverdiavgift skal innrømmes.Vilkåret om betaling via bank retter seg mot alle kostnader og det er således ikke gjort unntak for noen arter av kostnader.

Etter at bestemmelsene trådte i kraft, har Skattedirektoratet mottatt flere spørsmål om de nye bestemmelsene også omfatter lønnskostnader. Dette spørsmålet vedrører bare skatteloven § 6-51.

Skatteloven § 6-51 benytter begrepet ”kostnader” hvilket etter sin ordlyd omfatter alle typer. Ordlyden gir dermed ikke grunnlag for å unnta enkelte kostnadsarter. Spørsmålet er ikke drøftet verken i NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser eller i Prop. 1 L. Av forarbeidene fremgår det at hensynet bak bestemmelsen tilsier at den gis anvendelse på alle typer transaksjoner som gir fradragsrett etter skatteloven.

Skattedirektoratet er derfor kommet til at også betaling av lønn er omfattet av bestemmelsen i skatteloven § 6-51.

KILDE: Uttalelse fra Skattedirektoratet av 8. februar 2011