Aksjonærregisteroppgaven post 7 - formuesverdien i nystiftede selskaper

Husk at nystiftede selskaper har fått ny verdsettelsesmetode.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bakgrunnen er endringer i skatteloven § 4-13 for formuesverdsettelsen av nystiftede selskaper, innført med virkning fra 1.1.2019.

Aksjene i nystiftede selskaper skal ikke lenger verdsettes til summen av aksjenes pålydende beløp og overkurs. Fra 2019 skal aksje i stedet verdsettes til forholdsmessig andel av aksjeselskapets eller allmennaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi per 1. januar i skattefastsettelsesåret.

Post 7 i Aksjonærregisteroppaven 2019 skal dermed fylles ut i følgende tilfeller;

  • selskapet har i 2019 forhøyet eller satt ned aksjekapitalen ved innbetaling eller utbetaling til aksjonærene, eller
  • selskapet er nystiftet i 2019

I begge tilfeller legger man inn selskapets samlede skattemessige formuesverdi per 1. januar 2020.

Uten reduksjon for aksjerabatt

Aksjerabatten på 25 % som selskapets formuesskattepliktige aksjonærer får skal ikke hensyntas i Aksjonærregisteroppgaven. Denne hensyntas automatisk i de personlige aksjonærenes personlige skatteoppgjør.

Konsekvenser ved manglende formuesverdi

Dersom formuesverdien ikke er endelig klarlagt innen fristen for levering av AR-oppgaven den 31.1.2020, så har selskapet ikke grunnlag for å fylle ut noen formuesverdi i post 7. Mange selskaper må derfor la feltet i post 7 stå åpent.

For selskaper som innen årsskiftet ikke var i gang med driften, vil formuesverdien normalt tilsvare den innskutte stiftelseskapitalen fratrukket eventuelle stiftelsesomkostninger som selskapet har dekket selv. I slike tilfeller er det en fordel om post 7 fylles ut.

Når formuesverdien ikke er lagt inn i post 7 i Aksjonærregisteroppgaven, så vil ikke aksjonærene få formuesverdien forhåndsutfylt i Aksjeoppgaven (RF-1088) og dermed i sin skattemelding. Aksjonærene må da selv føre opp skattemessig formuesverdi i sine skattemeldinger.

I rettledningen til aksjonærregisteroppgaven fremgår det at når aksjeselskapet har levert sin skattemelding, vil aksjonærene få tilsendt en ny Aksjeoppgave (RF-1088). Denne aksjeoppgaven vil da vise formuesverdien som ikke var forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Dersom aksjeoppgaven mottas etter at aksjonæren har levert sin skattemelding, må aksjonæren selv sørge for å levere inn ny korrigert skattemelding.

Prioritere tidlig innsending?

Der det er mulig å få ferdigstilt og levert nystiftede aksjeselskapers skattemeldinger før aksjonærene må levere sine skattemeldinger, bør det vurderes om en slik prioritering kan foretas. Det bør også vurderes om skattemeldingen kan sendes inn før årsregnskapet er formelt ferdigbehandlet hos selskapet.

Tiltak som dette vil bidra til at flest mulig av aksjonærene får mulighet til å levere korrekte skattemeldinger før ordinære frister for levering av skattemeldinger utløper. Det vil også redusere eventuelt påtrykk fra aksjonærene om hva formuesverdiene er.

Regnskap Norge var for øvrig i høringsrunden kritisk til at det skulle innføres endringer som gir slike upraktiske konsekvenser, men ble ikke hørt. 

FOR YTTERLIGERE INFO OM TEMAET, SE VÅRT 1-TIMES KURS HER