Arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid kan bli skattefritt

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet skattefritak når arbeidsgiver dekker utgifter ansatte tillitsvalgte har i forbindelse med fagforeningsarbeid.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Utøvelsen av verv som tillitsvalgt kan medføre til dels betydelige kostnader. Det kan dreie seg om kostnader til kontorplass og rekvisita samt lokaler for fagforeningsaktiviteter. Andre eksempler er kostnader til reise og opphold i forbindelse med kurs for tillitsvalgte og ved endringer i virksomheter som har kontor/avdelinger i ulike deler av landet.

Ofte stiller arbeidsgiver kontorplass og kontorutstyr til rådighet for lokale arbeidstagerorganisasjoner. Det er også vanlig at arbeidsgiver dekker kostnader for tillitsvalgte som deltar på møter mv. som vedgår arbeidsgivers egne forhold, for eksempel drøftingsmøter. Det foreligger en langvarig og fast praksis for at denne typen kostnader som dekkes av arbeidsgiver ikke anses som skattepliktig inntekt for medlemmene eller de tillitsvalgte.

Dersom arbeidsgiver dekker kostnader til tillitsvalgtes foreningsaktiviteter med en løsere tilknytning til arbeidsgivers egne forhold, vil det i henhold til praksis som regel utløse skatteplikt for den ansatte. Dette kan gjelde kostnader til kurs for tillitsvalgte, herunder reise- og oppholdskostnader, og sentrale foreningsaktiviteter som årsmøter og lignende.

Regjeringen mener at det er uheldig at tillitsvalgte skal være skattepliktige for arbeidsgivers dekning av kostnader til utøvelsen av vervet som tillitsvalgt, uavhengig av om aktivitetene er knyttet til arbeidsgivers egne forhold eller ikke.

Det foreslås derfor å lovfeste et generelt skattefritak når arbeidsgiver dekker kostnader som tillitsvalgte har i utøvelsen av sitt verv. Det avgjørende for skattefrihet etter den foreslåtte bestemmelsen er at kostnadene som dekkes er tilstrekkelig nært knyttet til utøvelsen av vervet som tillitsvalgt. Dette må bero på en konkret vurdering. Det er ikke et vilkår at arbeidsgiver er forpliktet til å dekke kostnadene etter tariffavtale eller annen overenskomst.

Det legges til grunn at slik kostnadsdekning vil være fradragsberettiget på arbeidsgivers hånd, og at det ikke skal svares arbeidsgiveravgift. Videre vil det ikke være plikt til å gjennomføre forskuddstrekk i eller gi lønnsopplysninger om slik kostnadsdekning.

Endringen foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Det foreslås ingen endringer i regelverket når det gjelder skattemessig behandling av arbeidsgivers dekning av fagforeningskontingent. Arbeidsgivers eventuelle dekning av slike utgifter er i utgangspunktet skattepliktig for den ansatte.

På nærmere vilkår gis det imidlertid særskilt fradrag for medlemskontingent ved fastsettelse av skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 6-20. Maksimalt fradrag for inntektsåret 2016 er 3 850 kroner. Det er ikke foreslått noen endring i dette beløpet for 2017. Dersom arbeidsgiver dekker medlemskontingenten, er beløpet som dekkes skattepliktig for den ansatte.

Du kan lese mer om forslaget i Statsbudsjettet, pkt. 5.2.

Les mer om statsbudsjettet her.