Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Hvem og hva skal innrapporteres? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Det er noe av det artikkelen gir svar på.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Oppgaven med navnet RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende skal i 2021 leveres for syvende gang. Tidligere, før A-ordningen eksisterte, skulle opplysningene innrapporteres i det som da het kode 401 i lønns- og trekkoppgaven.

Utgangspunktet er at oppdragsgivere som i løpet av 2020 har mottatt krav på honorar for utførte tjenester fra enkeltpersonforetak som driver uten fast forretningssted, skal levere skjema RF-1321 innen fristen 15. februar. Nedenfor går vi litt dypere inn i materien, og forsøker å gi svar på disse spørsmålene:

 • Hvem har opplysningsplikt?
 • Hvilke tjenester omfattes av rapporteringsplikten?
 • Hvilke oppdragstakere skal innrapporteres?
 • Hva skal innrapporteres?
 • Hvordan finne oppdragstakers organisasjons- og fødselsnummer?
 • Hvilket skjema skal brukes?
 • Frist, utsettelsesmulighet og fare for tvangsmulkt?
 • Skal oppdragstaker informeres?
 • Hvor finner vi hjemler og veiledning?

Hvem har opplysningsplikt?

Alle næringsdrivende foretak har innrapporteringsplikt.

Det som nok er mindre kjent er at rapporteringsplikten også omfatter skattefrie selskaper, foreninger, institusjoner, boligselskaper (borettslag, boligaksjeselskaper mv) og både statlige og kommunale myndigheter. Tidligere var det unntak for flere av disse.

Det samme gjelder andre som har fradragsrett for kostnadene direkte eller gjennom avskrivninger, noe som typisk kan være aktuelt ved privatpersoners regnskapsligning av utleid eiendom.

Andre oppdragsgivere er unntatt fra opplysningsplikt. Det er dermed ingen plikt å innrapportere vederlag for arbeid vedrørende bolig- og fritidseiendom som ikke skal regnskapsbehandles ved skattefastsettingen. Det skal heller ikke foretas innrapportering av vederlag for arbeid på regnskapsbehandlet bygning i den utstrekning vederlag knytter seg til egen boligdel.

Hvilke tjenester omfattes av rapporteringsplikten?

I utgangspunktet omfattes alle typer tjenester.

Det er noen viktige unntak. Dette gjelder:

 • Vederlag for persontransport
 • Utbetaling av provisjon vedrørende kjøp og salg av fast eiendom eller verdipapir når mottakeren av godtgjøringen har inntjent provisjonen som ledd i selvstendig næringsvirksomhet
 • Utbetaling av kommisjon fra rederier til linjeagenter som samtidig har klarering av skipet
 • Befraktningsprovisjon til ruterederienes ekspeditører i forbindelse med anløp av ruteskip

Hvilke oppdragstakere skal innrapporteres?

Opplysningsplikten gjelder skattytere som yter tjenester gjennom enkeltpersonforetak.

Til dette gjelder et viktig, men vanskelig unntak: Dersom enkeltpersonforetaket driver sin virksomhet fra fast forretningssted i Norge, er det unntak fra rapporteringsplikten.

Spørsmålet det ofte er vanskelig å ta stilling til er hva som anses som fast forretningssted?

Om dette er følgende sagt i rettledningen til RF-1321:

«Du må selv avklare om den næringsdrivende driver fra et fast forretningssted. Skattekontoret kan gi veiledning.

Et fast forretningssted kan være

 • kontor med lønnet personale
 • kontor med telefonsvarer for bestilling av oppdrag, (ikke telefonsentral uten tilknytning til den enkelte utøver)
 • kontorfellesskap med andre
 • hjemmekontor, særskilt innredet rom med utstyr til bruk i virksomheten
 • kontor med vanlig åpningstid eller til regelmessige tider bekjentgjort på forhånd
 • et bestemt sted gjort kjent for offentligheten som fast forretningssted

Har den selvstendig næringsdrivende kun en telefonadresse, privat telefon betjent av familiemedlemmer eller automatisk telefonsvarer, kan det tilsi at virksomheten ikke har fast forretningssted. Hvis det er tvil om det er et fast forretningssted skal opplysningene rapporteres.»

Er oppdragstakeren ikke registrert med et foretak i Enhetsregisteret, må du vurdere om oppdragstakeren faktisk driver næringsvirksomhet, eller om han må anses som ansatt eller som frilanser med enkeltstående og mer tilfeldige oppdrag. I så fall skal betalingene anses som lønn til arbeidstaker og rapporteres i a-meldingen.

Utbetalinger til opphaver (tidligere opphavsmann) til åndsverk, dvs. vederlag som gjelder selve opphavsretten, skal rapporteres i ordningen Godtgjøring til opphaver til åndsverk.

Andre typer ytelser til opphaver enn vederlag for opphavsretten, f.eks. vederlag til næringsdrivende musiker eller forfatter for opptreden e.l., skal rapporteres i denne ordningen som betaling til selvstendig næringsdrivende.»

I rettledningen fremgår det videre at offentlig tilskudd som basistilskudd til fastlegeordningen, driftstilskudd og behandlingsoppgjør til behandlende helsepersonell (fastleger, fysioterapeuter og andre spesialister), ikke omfattes av ordningen og derfor inntil videre ikke skal rapporteres til Skatteetaten.

For utenlandske næringsdrivende med oppdrag i Norge, er det unntak fra rapporteringsplikt dersom vedkommende anses å ha fast driftssted i Norge etter skatteavtalene.

Det er ikke rapporteringsplikt for oppdragstakere som er aksjeselskap eller andre selskapsformer. Det er med andre ord kun rapporteringsplikt for personer som driver sin virksomhet som selvstendig næringsdrivende, altså gjennom et enkeltpersonforetak.

Hva skal innrapporteres?

Det som skal innrapporteres er samlet fakturert beløp ekskl. mva i inntektsåret.

Der hvor fakturert beløp inneholder både honorar for tjenester og betaling for varer, anbefaler vi å rapportere inn samlet beløp dersom det ikke er enkelt å skille ut varekjøpet.

Kreditnotaer som mottas før innrapportering skal redusere beløpet som skal innrapporteres på den enkelte næringsdrivende.

Hvis nettobeløpet utgjør kr 0, skal det ikke innrapporteres noe.

Det er valgfritt om oppdragstaker identifiseres med organisasjonsnummer (9 siffer) eller fødselsnummer (11 siffer). Dersom organisasjons- eller fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert og ansett som ikke levert (avvist). Opplysningene vil da ikke godkjennes som levert.

Det er ikke nødvendig å opplyse oppdragstakers adresse.

Hvordan finne oppdragstakers organisasjons- og fødselsnummer?

Innhenting av organisasjonsnummer kan gjøres kostnadsfritt fra Enhetsregisteret på brreg.no. Regnskap Norge anbefaler at denne tjenesten benyttes fremfor å bruke tid på å kontakte Skatteetaten for å innhente fødselsnumre.

Dersom du likevel har behov for å innhente fødselsnummer for oppdragstakeren, kan du ifølge rettledningen til skjemaet sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du oppgir navn og adresse på personen du ønsker opplysninger om. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200Grønland
0134 Oslo

Skatteetatens kontaktskjema kan også benyttes.

Hvilket skjema skal brukes?

Opplysninger om honorar til selvstendig næringsdrivende sendes inn via Altinn. Det er to måter å sende inn oppgaver på:

1. RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Dette er et manuelt utfyllingsskjema ment for oppgavegivere som har få oppgaver å levere.

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn, jf. rettledningen.

Frist, utsettelsesmulighet og fare for tvangsmulkt?

Fristen for å oppfylle opplysningsplikten er som tidligere nevnt 15. februar.

Det gis ikke utsettelse, men dersom innleveringsfristen ikke kan overholdes ber Skatteetaten om å bli orientert via e-postadressen grunnlagsdata@skatteetaten.no.

Tvangsmulkt kan ilegges, men så vidt oss bekjent ilegges ikke overtredelsesgebyr.

Næringslivet er tjent med at skatteetaten ikke tar i bruk gebyrmulighetene etaten har hjemler til å bruke for denne oppgavetypen. For å unngå at praksis strammes inn vil vi oppfordre til at kjente opplysninger innberettes innen fristen 15. februar. Oppgaver som leveres senere bør være forbeholdt tilfeller som først er blitt kjent i ettertid, typisk i forbindelse med bokføring for næringsdrivende som får ført regnskapet oppunder frist for levering av årlig skattemelding for merverdiavgift.

Skal oppdragstaker informeres?

Det er pliktig å sende årsoppgave til oppdragstakere som innrapporteres.

Dessverre kan ikke selve skjemaet som sendes Skatteetaten benyttes, da denne inneholder flere oppdragstakere.

Årsoppgaven kan utformes slik du finner det hensiktsmessig. Det kan være lurt å sjekke om din systemleverandør har en løsning for dette, jf. f.eks. årsoppgjørssystemet.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • Navn og organisasjons- eller fødselsnummer på oppdragstaker
 • Innrapportert beløp
 • Navn og organisasjonsnummer på oppgavegiver
 • Opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten

Hvor finner vi hjemler og veiledning?

De aktuelle hjemlene for innrapporteringsplikten er:

 • Skatteforvaltningsloven  § 7-10
 • Skatteforvaltningsforskriften  § 7-10-23
 • Skatteforvaltningsloven  § 7-12  (kopi til skattepliktig)
 • Skatteforvaltningsloven  § 7-12-1

Innberetningsplikten er også omtalt i Skatteforvaltningshåndboken. Dette er i praksis en kommentarutgave, hvor du finner omtalen som kommentar til ovennevnte hjemmel.