BFU - utbyttebeskatning ved skjevdeling

Det var reist spørsmål om skjevdeling av utbytte fra Utland Ltd til Norge AS, medførte utbyttebeskatning av aksjonærene som ikke mottok utbytte ved denne utdelingen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet. BFU 5/11. Avgitt 15. februar 2011.

 Direktoratet la til grunn at aksjonærene som ikke fikk rett til utbytte, og som hadde akseptert skjevdeling, forutsatt at beløpet straks blir innbetalt igjen som aksjekapital, ikke ble tilført noen fordeler og dermed ingen ”vederlagsfri overføring av verdier” etter skatteloven § 10-11 første ledd jf. annet ledd første punktum. Når det gjaldt skatteposisjonene innbetalt kapital, inngangsverdi og skjermingsgrunnlag på aksjene til aksjonærene som ikke mottok utbytte, forble disse uendret.

Innsenders fremstilling av faktum og jus

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at Norge AS eier 90 % av aksjene i Utland Ltd. De resterende 10 % av aksjene eier de norske skattyterne Per og Kari Hansen. Utland Ltd er et operativt selskap. Selskapet ble etablert i 1990 av private aksjonærer. Norge AS fikk aksjene overført fra de private aksjonærene i 2005 gjennom en ”overgangsregel E-transaksjon”.

Planlagte disposisjoner og skattemessige problemstillinger som ønskes avklart

Utland Ltd har pt. en betydelig opptjent egenkapital. Selskapet vurderer å dele ut en vesentlig del av den opptjente kapitalen i form av utbytte. Per og Kari Hansen gir i denne forbindelse avkall på utbytte, slik at Norge AS vil være den eneste aksjonæren som mottar utbytte ved denne utdelingen. 

Norge AS skyter deretter tilsvarende beløp inn som aksjekapital i Utland Ltd. Som følge av selskapsrettslige regler i utlandet, skjer dette som en økning av selskapets aksjekapital, og uten at det utstedes nye aksjer i Utland Ltd ved denne kapitalutvidelsen. Per og Kari Hansen gir i denne forbindelse avkall på utbytte, slik at Norge AS vil være eneste aksjonæren som mottar utbytte ved utdelingen. Det er avtalt mellom partene at en absolutt forutsetning for utbytteutdelingen er at samme beløp umiddelbart tilbakeføres til selskapet som aksjekapital.

Per og Kari Hansen ønsker sikkerhet for at fremgangsmåten ikke medfører utbyttebeskatning på deres hender eller påvirker skjermingsfradrag, inngangsverdier og innbetalt kapital på aksjene de eier.

Nærmere om selskapsrettslige regler i utlandet

Aksjerettslige regler i utlandet avviker noe fra reglene i Norge ved at det ikke opereres med pålydende verdier per aksje. Den enkelte aksjonær innehar en andel av aksjekapitalen i et aksjeselskap, basert på et antall aksjer, men uten at det formelt er knyttet noe pålydende verdi til den enkelte aksje.

Ved en kapitalutvidelse med innbetaling av ny kapital, er det således ikke nødvendig å utstede nye aksjer, med mindre det foreligger en rettet emisjon, der endring av eierandeler er tilsiktet. Den innbetalte kapital blir formelt registrert som økning av aksjekapital, og vil inngå i posten ”share capital” i balansen. Mens man i Norge ville behandlet en slik innbetaling av kapital uten nyutstedelse av aksjer som økning av aksjenes pålydende eller som overkurs, er dette således ikke tilfellet i utlandet. Realiteten er likevel identisk.

Samtlige aksjonærer tar, i forhold til sine eierandeler, del i den verdistigning som tilføres selskapet ved at det innbetales ny aksjekapital. Dette gjelder også aksjonærene som ikke selv har bidratt med nytt kapitalinnskudd.

Det følger av dette at Per og Kari Hansen ikke har behov for å få utstedt nye aksjer for å opprettholde sin eierandel ved kapitalforhøyelsen i Utland Ltd, og så vil heller ikke skje.

Innsenders vurdering

Skjevdeling av utbytte

Skjevdeling av utbytte er i henhold til norsk selskapsrett tillatt med aksjonærens samtykke. Per og Kari Hansen må derfor fritt kunne gi avkall på utbytte til fordel for Norge AS. Dette må også legges til grunn skatterettslig.

Tilbakeføring av utbytte til selskapet som innbetalt kapital

Skattedirektoratet har bl.a. i BFU 24/05 uttalt seg om utbytte med simultant kapitalinnskudd. Fra uttalelsen hitsettes:

”To transaksjoner som gjennomføres tett i tid kan fremstå som én transaksjon. Pengene forlater aldri selskapet, men omklassifiseres fra opptjent kapital i selskapet til innskutt kapital. Dette har klare likhetstrekk med en fondsemisjon.

Konsekvensene av den beskrevne fremgangsmåten er imidlertid forskjellig fra en fondsemisjon. En utbytteutdeling med etterfølgende kapitalforhøyelse behandles skattemessig som utbytte på aksjonærens hånd. Det er da også naturlig å opprettholde denne klassifiseringen selv om aksjonæren skyter pengene inn igjen i selskapet. Ved en fondsemisjon kommer derimot pengene først til beskatning ved en senere nedskrivning og utdeling.

Skattedirektoratet er derfor av den oppfatning at den formelle fremgangsmåte må være avgjørende for det skatterettslige resultatet selv om begge transaksjoner, utbytteutdeling og kapitalforhøyelse, skjer i samme generalforsamling.”

Direktoratet uttalte videre at utbytteutdeling og kapitalforhøyelsen kunne skje i samme generalforsamlingsvedtak, uten at dette ble ansett illojalt mot skattereglene.

Uttak av utbytte med påfølgende tilbakebetaling av midlene som innbetalt kapital, ble for øvrig akseptert av skattemyndighetene som lovlig tilpasning til nye utbytteregler ved skattereformen av 2004. Det ble også akseptert at disposisjonen skjedde simultant, så lenge selskapet hadde utbyttekapasitet, herunder at det ved lån eller på annen måte kunne ha skaffet midler til veie for å utbetale utbyttet.

Det må etter dette kunne konkluderes med at tilbakeføring av utbytte som aksjekapital i Utland Ltd er en lovlig og akseptabel disposisjon, også når denne skjer simultant med utbyttebeslutningen.

Skattemessige konsekvenser for Per og Kari Hansen

For Per og Kari Hansen vil fremgangsmåten, etter innsenders mening, ikke medføre konsekvenser av noen art, selv om de som vilkår for å avstå fra utbytte forutsetter at midlene skal tilbakeføres til selskapet. De beholder sine opprinnelige aksjer og tilføres ingen nye. De mottar heller ingen verdier fra selskapet, og verdiene bak hver aksje er identiske før og etter at handlingsrekken er gjennomført. Det forhold at det finner sted en (simultan) utbyttebeslutning og kapitalforhøyelse i Utland Ltd, innebærer ikke på noe tidspunkt at de er tilført en fordel som kan beskattes.

Per og Kari Hansen oppnår heller ikke noen forbedring av sine skatteposisjoner knyttet til aksjene, i det så vel inngangsverdier som innbetalt kapital forblir som før.

Innsender kan derfor ikke se at det foreligger noe grunnlag for å beskatte dem. I og med at de ikke mottar nye aksjer, vil skjermingsgrunnlaget, inngangsverdier og innbetalt kapital på aksjene i Utland Ltd dessuten være uforandret. Innsender kan heller ikke se at aksjekapitaløkningen, som Per og Kari Hansen, selskapsrettslig er medeier i, for deres del kan anses som fondsemisjon som får betydning for prioritetsrekkefølgen ved senere utdelinger fra selskapet. De disposisjonene som gjennomføres påvirker derfor ikke beskatningsgrunnlaget for Per og Kari Hansen ved senere utbytteutdeling eller tilbakebetaling av innbetalt kapital fra Utland Ltd, eller ved realisasjon av selskapets aksjer.

Skattedirektoratets vurderinger

Skattedirektoratet skal i det følgende ta stilling til om skjevdeling av utbytte fra Utland Ltd, til Norge AS medfører utbyttebeskatning av Per og Kari Hansen etter skatteloven § 10-11 første ledd jf. annet ledd første punktum. Samt om utbytteutdelingen fra Utland med etterfølgende tilbakebetaling av samme beløp som aksjekapital, medfører at skatteposisjonen innbetalt aksjekapital blir endret på aksjene til Per og Kari Hansen.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved de skisserte transaksjoner ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Skattedirektoratet forutsetter videre at premissene som er tatt inn ovenfor er fullstendige i forhold til de spørsmål som drøftes.

Det følger videre av forskrift om bindende forhåndsuttalelser av 14.6.2005 nr 550, at spørsmål vedrørende skatteavtaler ikke kan behandles i en bindende forhåndsuttalelse. Likeledes behandles ikke bevismessige spørsmål slik at faktum, herunder andre lands rett, som innsender beskriver, forutsettes korrekt. Dette må eventuelt sannsynliggjøres under den ordinære ligningsbehandlingen.

Skattedirektoratet skal først se på skattekonsekvensene av skjevdeling av utbytte, fra Utland Ltd til Norge AS, for aksjonærene Per og Kari Hansen.

Innsender har opplyst at beslutningen om å skjevdele utbyttet er lovlig etter utenlandsk rett. Også etter norsk aksjeselskapsrett kan utbytte på visse vilkår skjevdeles, jf. asl. §§ 4-1, 5-20 og 8-3 annet ledd. Vi forutsetter derfor at utbyttet lovlig kan skjevdeles til Norge som beskrevet av innsender.

Det følger videre av skatteloven § 10-11 annet ledd første punktum at:

”10-11 Skatteplikt for utbytte

(1) ...

(2) Som utbytte regnes enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær. …”

Det er opplyst at aksjonærene Per og Kari Hansen ikke mottar noen del av utbetalingen fra selskapet, og at de har akseptert skjevdelingen under forutsetning av at utdelingen straks tilbakeføres selskapet slik at deres verdier ikke blir berørt. Utdelingen fra, og tilbakebetalingen til, Utland Ltd har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Per og Kari Hansen. De eier de samme verdiene gjennom hele transaksjonsrekken, og mottar ingen vederlagsfri overføring som ledd i, eller som følge av, transaksjonsrekken. Slik faktum er presentert er det derfor ikke hjemmel for utbyttebeskatning av Per og Kari Hansen for vederlagsfri utdeling etter skatteloven § 10-11 annet ledd første punktum.

Videre er det reist spørsmål om utbyttet til Norge med påfølgende innbetaling av aksjekapital fra Norge AS, påvirker skatteposisjonen innbetalt kapital, og dermed skjermingsgrunnlag og inngangsverdi, for Per og Kari Hansen. Bakgrunnen for spørsmålet er at innbetalingen etter utenlandsk rett anses som innbetalt aksjekapital i selskapet Utland Ltd.

Etter norsk rett er skatteposisjonen innbetalt kapital på aksjonærnivå og selskapsnivå ikke nødvendigvis sammenfallende. Dvs. innbetalt aksjekapital på selskapsnivå er ikke alltid lik summen av innbetalt aksjekapital på aksjonærnivå.

På aksjonærnivå er skatteposisjonen innbetalt kapital en individuell skatteposisjon som følger den enkelte aksje, jf. Høyesteretts dom inntatt i Utv. 1958/194.

I denne saken skjevdeles opptjent egenkapital som utbytte til Norge AS, hvorpå Norge AS skyter det inn igjen som aksjekapital. Etter utenlandsk rett registreres denne innbetalingen som innbetalt aksjekapital, som alle aksjonærene har rettigheter i etter aksjesitsen. At Per og Kari Hansen i egenskap av aksjonærer får ”eierskap” til denne kapitalen medfører derimot ikke at det er en tilsvarende skatteposisjon på deres aksjer. De har ikke innbetalt noe mer aksjekapital og skatteposisjonen innbetalt aksjekapital på deres aksjer forblir derfor uforandret. Det følger av dette at også skatteposisjonene inngangsverdi og skjermingsgrunnlag på Per og Kari Hansens aksjer forblir uendret som følge av skjevdelingen av utbyttet til Norge AS, og påfølgende innbetaling av kapitalen i Utland Ltd.

Konklusjon

Skjevdeling av utbyttet fra Utland Ltd til Norge AS som beskrevet, medfører ikke utbyttebeskatning av Per og Kari Hansen etter skatteloven § 10-11 første ledd jf. annet ledd første punktum. Skatteposisjonen innbetalt kapital på aksjene til Per og Kari Hansen påvirkes ikke av at Norge AS innbetaler aksjekapital i selskapet Utland Ltd.