Bindende forhåndsuttalelse - spørsmål om uttaksbeskatning ved generasjonsskifte

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse konkludert med at det ikke medfører uttaksbeskatning for giver i et tilfelle der en far i forbindelse med generasjonsskifte overdro driftsbygninger til sine barn ved gavesalg. Driftsbygningene ble deretter utleid fra barna til farens enkeltpersonforetak. Utleien var skattepliktig virksomhet for barna, og spørsmålet var om skattefri omdanning av utleievirksomheten fra deltakerlignet selskap til aksjeselskap etter skatteloven § 11-20, ville medføre uttaksbeskatning av faren.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I forbindelse med generasjonsskifte ble driftsbygninger som en far benyttet i oppdrettsvirksomhet, overdratt ved gavesalg fra faren til barna i 2013. Bygningene ble deretter utleid til farens enkeltpersonforetak. Gaveoverføringen innebar at barna ble innehavere av et sameie som driver skattepliktig virksomhet i form av utleie av fast eiendom. I skatterettslig forstand blir et sameie som driver virksomhet ansett som et ansvarlig selskap, og skal dermed deltakerlignes etter nettometoden. Barna ønsket å gjennomføre en skattefri omdanning av utleievirksomheten i juni 2014, fra deltakerlignet selskap til aksjeselskap etter skatteloven § 11-20. Omdanningen innebar kontinuitet på selskaps- og eiernivå, og kontinuitet med hensyn til utøvelse av virksomhet. Skattedirektoratet konkluderte med at den skisserte omdanning ikke ville utløse uttaksbeskatning av faren (giver) etter skatteloven § 5-2.

I henhold til skatteloven § 5-2 er det ikke hjemmel for uttaksbeskatning dersom nærmere angitte vilkår er oppfylt, herunder at gavemottaker fortsetter driften av den overtatte virksomheten. Spørsmålet var om dette vilkåret ville være oppfylt dersom det ble gjennomført en skattefri omdanning av utleievirksomheten til aksjeselskap.

Skattedirektoratet uttalte at på bakgrunn av de opplysningene som var gitt i saken, ville bruken av bygningene etter omdanningen være uendret, de ville fortsatt bli benyttet som driftsbygninger i oppdrettsvirksomheten. Endringen innebar at driftsbygningene leies fra aksjeselskapet, i stedet for fra det deltakerlignede selskapet. Utleievirksomheten ville etter omdanningen bli videreført i et aksjeselskap, som var etablert med full kontinuitet. Videre ville det være full kontinuitet på eiernivå, og bygningsmassen skulle ikke selges i nær fremtid.

Etter skattedirektoratets oppfatning fremsto saken som et ordinært generasjonsskifte. De hensyn som ligger til grunn for unntaket fra uttaksbeskatning ved generasjonsskifte i skatteloven § 5-2, gjør seg gjeldende på samme måte i denne saken som i andre tilfeller av generasjonsskifter. Skattedirektoratet uttalte at reelle hensyn og unntaksregelens formål tilsier at den skisserte omdanning til aksjeselskap, ikke vil utløse uttaksbeskatning av giver. Direktoratet konkluderte med at kravet til videreføring av virksomheten i skatteloven § 5-2 var oppfylt, og den skattefrie omdanningen medførte følgelig ikke uttaksbeskatning av giver (faren).

Hele uttalelsen finner du i linken nedenfor.

Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse BFU 14/14