Bindende forhåndsuttalelse – Aksjesalg til underpris i forbindelse med omorganisering

I forbindelse med omorganiseringen av et samvirkeforetak var planen å skille t to faste eiendommer i egne aksjeselskaper. Medlemmene i Samvirkeforetaket skulle motta vederlagsaksjer i de utskilte eiendomsselskapene, som de så skulle overdra til Samvirketaket til skattemessig verdi, noe som innebar en underpris. Skattedirektoratet konkluderte med at skatteloven § 13-1 om inntektsreduksjon på grunn av interessefellesskap kom til anvendelse, og gevinst ville dermed bli skattepliktig for de personlige aksjonærene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Samvirkeforetaket i den aktuelle saken har 82 medlemmer som alle er næringsdrivende. Gjennom medlemskapet får de avsetning for sine tjenester, og Samvirkeforetakets hovedformål er å formidle/omsette medlemmenes tjenester. Medlemskapet og andelene eies som ledd i den næring medlemmene driver. Medlemmene er både personlig næringsdrivende og aksjeselskaper.

Samvirkeforetaket eier to utleieeiendommer direkte, og målet var å få disse eiendommene utskilt i to heleide datterselskaper. Omorganiseringen var kort oppsummert planlagt gjennomført ved først å fisjonere Samvirkeforetaket slik at eiendommene ble eiet i et utfisjonert Samvirkeforetak. Etter fisjonen var planen å omdanne dette foretaket til aksjeselskap. Ved denne omdanningen ville det måtte utstedes vederlagsaksjer til medlemmene i Samvirkeforetaket. Planen var at aksjonærene deretter skulle overføre aksjene til Samvirkeforetaket til en pris som tilsvarte hver av medlemmenes skattemessige verdi på aksjene. Etter at Samvirkeforetaket var tilført aksjene var så planen å fisjonere eiendomsselskapet til to heleide datterselskaper.

Formålet og forutsetningen for omorganiseringen var at medlemmenes økonomiske interesser og eierbeføyelser fortsatt skulle ivaretas gjennom medlemskapet i Samvirkeforetaket og ikke gjennom å være aksjeeiere i et aksjeselskap. Etter at hele transaksjonsrekken var gjennomført ville medlemmene i Samvirkeforetaket i praksis være i samme økonomiske situasjon som tidligere, og omorganiseringen skulle etter planen ikke medføre at medlemmene fikk større tilgang til Samvirkeforetakets midler, enn hva de hadde fra før.  

Innsender ba Skattedirektoratet blant annet å vurdere om overføringen av aksjene fra medlemmene til Samvirkeforetaket ville medføre uttaksbeskatning etter skatteloven § 5-2, og eventuelt om lovens § 13-1 ville komme til anvendelse.

Skattedirektoratets vurdering

I og med at samtlige av medlemmene ville eie de aktuelle aksjene som ledd i næring, vurderte man om da uttaksbeskatningsregelen i skatteloven § 5-2 ville komme til anvendelse ved at de overførte eierskapet til aksjene til Samvirkeforetaket. Skattedirektoratet konkluderte med at denne bestemmelsen ikke ville komme til anvendelse. Begrunnelsen var at aksjene hele tiden ville være knyttet til medlemmenes inntektsgivende aktivitet som næringsdrivende, og aksjene kunne dermed ikke anses tatt ut fra den inntektsskapende aktiviteten og over i privat bruk. Direktoratet fastslo at heller ikke alternativet om uttaksbeskatning ved gaveoverføring her kunne være aktuelt, idet overføringen var forretningsmessig begrunnet og ikke en gaveoverføring, selv om den skulle skje til underpris.

Skattedirektoratet mente overføringen av aksjene måtte bli å anse som en ordinær skattemessig realisasjon av aksjene, jf skatteloven § 9-2. I og med at realisasjonen var forutsatt å skje til underpris, ble spørsmålet om skatteloven § 13-1 om tilsidesettelse ved interessefellesskap ville komme til anvendelse.

Vilkårene for at denne bestemmelsen skal komme til anvendelse er

-          at det foreligger interessefellesskap mellom partene

-          at skattyters formue eller inntekt er redusert og

-          at interessefellesskapet har vært årsak til at formuen eller inntekten har blitt redusert.

Det er verdt å merke seg at i motsetning til hva som gjelder ved ulovfestet gjennomskjæring, er det ikke knyttet noe illojalitetsvilkår til § 13-1.

Det var ikke tvil om at det i denne saken var interessefellesskap mellom partene. Videre var det på det rene at aksjene skulle overføres til underpris, det vil si en pris som en forutsatte at lå under hva uavhengige kjøpere ville vært villige til å betale for aksjene (armlengdeprinsippet).  Skattedirektoratet la til grunn at aksjene ikke vill blitt solgt til utenforstående til samme lave pris.

Konklusjonen var dermed at vilkårene for tilsidesettelse etter skatteloven § 13-1 ville være oppfylt. Ved overføring av aksjer fra personlige aksjonærer ville gevinsten bli skattepliktig, jf skatteloven §§ 5-1, 5-30 og 10-30 flg. For selskapsaksjonærene som var omfattet av fritaksmetoden ville aksjegevinsten være skattefri, jf skatteloven § 2-38 første og annet ledd.

Den bindende forhåndsuttalelsen (BFU 20/13) finner du her:

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/bfu/Aksjesalg-til-underpris-i-forbindelse-med-omorganisering/