Bindende forhåndsuttalelse – Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse (BFU 5/15) konkludert med at gjenoppbygging på ny tomt etter brann, oppfylte vilkårene for betinget skattefritak ved reinvestering etter skatteloven § 14-70.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Et næringsbygg regulert til bolig, kontor og forretning utleid til næringsdrivende brant ned til grunnen. Eierne vurderte det slik at det ikke ville være økonomisk forsvarlig eller mulig å gjenskape det gamle huset på den opprinnelige forretningstomten. De ønsket derfor å bruke erstatningssummen til å sette opp et bygg av samme art og med samme funksjon som det nedbrente huset, men på en annen tomt. Eierne ønsket derfor en bekreftelse på om dette ville bli å anse som nytt objekt av samme art, og om eventuell gevinst realisert ved brannen dermed kunne reinvesteres etter bestemmelsen om betinget skattefritak i skatteloven § 14-70.

Skattedirektoratet la til grunn at det planlagte nybygget ville ha tilnærmet samme funksjon i eiernes inntektsgivende aktivitet som bygget realisert ved brannen opprinnelig hadde. Et særlig spørsmål var om det faktum at det nye bygget skulle oppføres på en annen tomt enn den opprinnelige, medførte at det nye bygget ikke kunne anses for å være av «samme art», jf sktl § 14-70 første ledd a, jf annet ledd. Etter Skattedirektoratets syn kunne ikke bestemmelsen tolkes slik at det var et lovkrav at bygget måtte oppføres på samme tomt. Reelle hensyn og bestemmelsens formål tilsa at en skulle legge til grunn en funksjonell løsning for skattyter. Konklusjonen ble dermed at bestemmelsen om betinget skattefritak ville komme til anvendelse også der bygget skulle oppføres på ny tomt.

Uttalelsen er publisert på skatteetatens hjemmesider