Bindende forhåndsuttalelse – Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital

Uttalelsen gjelder om en fritt kan bytte aksjeklasser i et aksjeselskap der bestemte aksjeklasser gis fortrinnsrett til utbytte uten at dette utløser realisasjonsbeskatning, for derved å optimalisere tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattyter ønsket å foreta et aksjebytte mellom A og B aksjene han eide i selskapet. Ombyttingen ville ikke endre eiersammensetningen i selskapet. Bakgrunnen for ønsket var at utbytteretten på aksjene var knyttet til A-aksjene som hadde vesentlig lavere innbetalt kapital enn B-aksjene. Ombyttingen skulle optimalisere tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital. Spørsmålet var om en slik ombytting ville utløse realisasjonsbeskatning, og eventuelt om utbytte etter omklassifiseringen kunne anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Innsenderen eide 50 A aksjer og 51 B aksjer i det aktuelle selskapet. De øvrige 510 aksjene i selskapet var B aksjer som aksjonærens ektefelle og barn eide. A aksjene hadde 39 stemmer pr aksje, mens B aksjene hver ga rett til en stemme.

Skattedirektoratets vurdering

Direktoratet tar i uttalelsen utgangspunkt i skatteloven § 9-2 første ledd som definerer hva som skatterettslig er å anse som en realisasjon:

"§ 9-2. Hva realisasjon omfatter

(1) Realisasjon omfatter overføring av eiendomsrett mot vederlag og opphør av eiendomsrett, herunder blant annet:

 a...

b...

c makeskifte og bytte

..."

Direktoratet drøfter så om realisasjonsbegrepet omfatter ombytting av aksjeklasser der aksjonærens andel av selskapsformuen ikke endres, og konkluderer med at det er etablert en langvarig og akseptert praksis for at slik endring av aksjeklasser ikke er å anse som realisasjon. Det vises også til at dette standpunktet er inntatt i Lignings-ABC og lagt til grunn i andre rettskilder de henviser til.

I den foreliggende sak var situasjonen litt spesiell ved at det kun var deler av B aksjene i selskapet som skulle ombyttes. Planen var at det kun var innsenders 51 av selskapets totalt 561 B aksjer skulle omfattes av ombyttingen. Løsningen innebar at innsender etter ombyttingen ville sitte med 51 A aksjer mot tidligere 50, og motsatt 50 B aksjer mot tidligere 51. Dette ville forrykke noe på hans rett til antall stemmer i selskapet. Det at skattyter ved dette ville få sine organisatoriske rettigheter noe endret, mente direktoratet var uten betydning så lenge skattyters andel av selskapets nettoverdier var uforandret. Skattedirektoratet konkluderte dermed med at den planlagte ombyttingen ikke ville utløse realisasjonsbeskatning av aksjen.

Det gjensto da å ta stilling til innsenders andre spørsmål, som dreide seg om hvorvidt utbytte som etter ombyttingen ville bli utbetalt på de nye A aksjene, kunne behandles som skattemessig tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, eller om dette ville bli ansett som skattepliktig utbytte. I og med at skattyter etter ombyttingen ville ha høyere innbetalt kapital på sine A aksjer, ville han i så fall kunne unngå skatteplikt på utdelingen dersom den ble akseptert som tilbakebetaling.

Skattedirektoratet fastslår at det ikke er noe krav om at opptjent kapital må deles ut før en kan betrakte utdelingen som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Skattyter kan således her velge rekkefølgen ved slike utdelinger der det både er opptjent og innbetalt fri egenkapital i selskapet. 

I tråd med direktoratets tidligere uttalelse (prinsipputtalelse av 30. mars 2012) vises det til at endring av aksjeklasse gjennomført etter aksjelovens bestemmelser også legges til grunn skattemessig, og at dette er fastslått ikke å være i strid med hverken FIFU-prinsippet eller skjermingsmetoden. Forutsatt at skattyter fortsatt har skatteposisjonen innbetalt kapital i behold ved utdeling av utbytte, konkluderer dermed Skattedirektoratet med at selskapets utdeling av utbytte på de nye ombyttede A aksjene kan klassifiseres som tilbakebetaling av innbetalt kapital.

 Den bindende forhåndsuttalelsen (BFU 24/13) finner du her:

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/bfu/Endring-av-aksjeklasser-og-tilbakebetaling-av-innbetalt-kapital/