Bindende forhåndsuttalelse – Fradragsberettiget tap ved gavesalg

Skattyter planla å overføre kunstsamling til sine tre barn ved gavesalg. Hans kostpris for samlingen var lavere enn dagens markedsverdi. Skattedirektoratet vurderer i uttalelsen både fradragsretten ved gavesalg og hvilken inngangsverdi mottakerne vil få.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kunstsamlingen var eiet privat utenfor næring. Farens inngangsverdi på samlingen var kr 7,4 mill., mens markedsverdien nå var beregnet til kr 5,4 mill. Planen var at hans tre barn skulle kjøpe samlingen for til sammen kr 1 mill. og deretter selge den videre for markedsverdien til sitt felleseide aksjeselskap. Uttalelsen vurderte både farens rett til tapsfradrag og hvilken inngangsverdi kunstsamlingen eventuelt ville ha på barnas hender.

Fradrag for tap ved realisasjon – ved salg eller gavesalg
Skattedirektoratet viste til skatteloven § 6-2 første ledd som hjemler «fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt i og utenfor virksomhet, etter de nærmere regler og med de begrensninger som følger av kapittel 9.» En forutsetning for fradragsrett for tapet var at overdragelsen skulle anses som en realisasjon og ikke en ren gave. I følge skatteloven § 9-2 1. ledd omfatter realisasjonsbegrepet overføring av eiendomsrett mot vederlag og opphør av eiendomsrett, herunder gavesalg. Rene gavetransaksjoner regnes ikke som realisasjon og gir heller ikke rett til fradrag for tap. Det første spørsmålet Skattedirektoratet måtte ta stilling til var derfor om overføring mot et vederlag på kr 1 mill. i dette tilfellet skulle anses som gavesalg eller gave. Skattedirektoratet henviste til Lignings-ABC hvor det er lagt til grunn at et vederlag som utgjør mindre enn 5% av objektets verdi som utgangspunkt anses som symbolsk og dermed anses som gave, og ikke gavesalg. For meget verdifulle gjenstander må prosentsatsen settes lavere. Ut fra dette ble konklusjonen at en overføring på de planlagte vilkårene ville bli å anse som en realisasjon i form av gavesalg. Faren ville i så fall kunne kreve fradrag for tapet, som da ville utgjøre differansen mellom hans inngangsverdi på kr 7,4 mill. og den lavere markedsverdien på kr 5,4 mill. Gaveelementet som utgjorde differansen mellom markedsverdien og vederlaget på kr 1 mill. som barna skulle betale, ville imidlertid ikke være fradragsberettiget på farens hånd.

Fastsettelse av mottakers inngangsverdi ved gavesalg
Her viste Skattedirektoratet til skatteloven § 9-7 3. ledd som bestemmer at gavemottaker skal tre inn i givers inngangsverdier og øvrige skatteposisjoner. Ved gavesalg med gevinstoppgjør skal imidlertid mottakers inngangsverdi korrigeres for givers gevinster eller tap, slik at en unngår at gevinster og tap tas i betraktning to ganger. Det fradragsberettigede tapet på farens hånd måtte gå til fradrag i den inngangsverdien som mottakerne skulle tre inn i. Det vil si at barnas inngangsverdi til sammen ville bli kr 5,4 mill. (differansen mellom inngangsverdien på kr 7,4 og det fradragsberettigede tapet på kr 2 mill.). Dersom barna etter overtakelse av kunstsamlingen til faren solgte denne videre til sitt aksjeselskap for kr 5,4 mill. ville dette tilsvare deres inngangsverdi. Denne siste transaksjonen ville derfor ikke gi fradragsberettiget tap eller skattepliktig gevinst.

Uttalelsen (BFU 07/15) er publisert på skatteetatens hjemmesider.