Bindende forhåndsuttalelse – spørsmål om adgang til aktivering av byggelånsrenter ved vareproduksjon

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse (BFU 17/14) vurdert om skattyter kan velge å aktivere byggelånsrenter knyttet til oppføring av boliger for salg, eller om rentene må fradragsføres direkte. Skatteloven § 6-40 åttende ledd gir aktiveringsrett for byggelånsrenter knyttet til egenutvikling av driftsmidler, og selskapet som ba om forhåndsuttalelsen argumenterte for at tilsvarende også gjaldt ved vareproduksjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Sakens bakgrunn og innsenders syn

Selskapet drev innen forretningsområdet prosjektering, oppføring og salg av bygg. De var i planleggingsfasen for kjøp av tomt og oppføring av boligbygg med sikte på videresalg. Det var dermed på det rene at det her var snakk om vareproduksjon og ikke egenutvikling av driftsmidler. Selskapet skulle lånefinansiere prosjektet og ønsket å få aksept for at gjeldende rett åpnet for å aktivere byggelånsrentene knyttet til oppføring av boliger for videresalg, på samme måte som en etter skatteloven § 6-40 åttende ledd kan aktivere byggelånsrenter ved tilvirkning av driftsmidler.

En konsekvens av aktivering fremfor direkte fradrag som rentekostnad, ville være at rentebegrensningsregelen som gjelder nærstående selskaper i skatteloven § 6-41, ikke ville komme til anvendelse. Dette skyldes at ved aktivering av påløpte renter vil rentekostnaden inngå i eiendelens kostpris. Rentene blir dermed ikke behandlet som rentekostnad skattemessig, men vil komme til fradrag i form av avskrivninger, eventuelt som en del av kostprisen ved beregning av gevinst eller tap ved en senere realisasjon av eiendelen.

Selskapet viste til både forarbeidene til rentebegrensningsregelen, et par Høyesterettsdommer, Lignings-ABC og annen skatterettslitteratur som de hevdet støttet deres oppfatning. Etter deres oppfatning understøttet disse kildene at det var etablert en langvarig ligningspraksis for aktiveringsrett for byggelånsrenter, uavhengig av om tilvirkningen gjaldt driftsmidler eller varer. Videre mente de reelle hensyn talte for en slik løsning. Rentebegrensningsregelen ville ellers virke veldig uheldig for selskaper som tilvirker bygg med sikte på videresalg, sammenlignet med selskaper som oppfører bygg til eget bruk og kan aktivere byggelånsrentene og følgelig ikke vil rammes av rentebegrensingsregelen.

Skattedirektoratets syn

Skattedirektoratet viser til at lovens utgangspunkt er at renter med mindre annet er bestemt, skal fradras i det året da det oppstår en ubetinget forpliktelse til å dekke eller innfri kostnaden. Dette følger av tidfestingsregelen i skatteloven § 14-2 annet ledd.

Bestemmelsen i skatteloven § 6-40 åttende ledd gjelder etter sin ordlyd for driftsmidler:

«Renter og andre kostnader til finansiering ved egentilvirkning av driftsmidler kan behandles som del av kostprisen for vedkommende driftsmiddel.»

Skattedirektoratet var ikke enig i at skatterettslig litteratur underbygget innsenders syn på aktiveringsretten. Direktoratet gjennomgår også i sin vurdering de øvrige rettskilder innsender har henvist til, og konkluderer med at en ikke har funnet at disse gir grunnlag for å hevde at det er utviklet en praksis som gir generell aktiveringsrett for byggelånsrenter.

Konklusjonen fra Skattedirektoratet ble etter dette at byggelånsrenter ved oppføring av boliger for salg, ikke kan aktiveres etter skattyters valg, men må fradras etter hovedregelen om tidfesting i skatteloven § 14-2 annet ledd.  

 Hele uttalelsen finner du i linken nedenfor.

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/bfu/Byggelansrenter-ved-vareproduksjon-sporsmal-om-aktiveringsadgang/