Bindende forhåndsuttalelse – spørsmål om skattefrihet for utbytte ved uformelt aksjonærtilskudd

En vederlagsfri overføring fra aksjonær til AS ble ansett som et uformelt aksjonærtilskudd. Selv om aksjonæren hadde blitt skattlagt for overføringen, var det ikke hjemmel for å unnta fra beskatning en utbytteutdeling tilsvarende overføringen

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

En personlig skattyter hadde tegningsrettigheter i selskap T AS. Han overførte tegningsrettighetene vederlagsfritt til sitt heleide aksjeselskap. Selskapet benyttet seg deretter av tegningsrettighetene og ble eier av aksjer i T AS. Den vederlagsfrie overføringen ble rammet av skatteloven § 13-1, og skattyter fikk en inntektsøkning som følge av det (i 2009). Skattyter ønsket derfor at selskapet skulle utbetale et utbytte, tilsvarende inntektsøkningen, og at dette måtte anses skattefritt på hans hånd på grunn av den tidligere § 13-1 beskatningen.

Skattyter mente at han ved den tidligere inntektsøkningen var blitt beskattet for en fordel han aldri hadde oppebåret, og dermed kunne ta ut tilsvarende beløp skattefritt som utbytte fra selskapet. Han viste til at dette aksepteres i ligningspraksis i tilfeller hvor et ulovlig utdelt og beskattet utbytte tilbakebetales til selskapet, hvorpå selskapet utdeler et lovlig utbytte. Skattyter anførte at det samme prinsippet måtte få anvendelse i dette tilfellet, hvis ikke ville dette innebære en dobbeltbeskatning.

Skattedirektoratet var imidlertid av den oppfatning at skattyters vederlagsfrie overføring til selskapet var å anse som et uformelt aksjonærtilskudd som verken kunne anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital eller som utbytte som kan unntas fra beskatning. Overføringen medførte, slik aksjonæren hadde valgt å gjennomføre den, intet krav på vederlag. Formålet var å tilføre selskapet verdien av rettighetene uten noen motytelse i form av kontanter/fordring.

Skattedirektoratet viste til at det i rettspraksis (Ringnesdommen, Rt. 1938 s 825) og administrativ praksis (uttalelser fra Finansdepartementet i Utv. 1995 s 468) er lagt til grunn at slike uformelle tilskudd ikke kan tas ut igjen av selskapet, uten beskatning på aksjonærens hånd. Dette standpunktet gjelder selv om midlene som ble overført til selskapet var beskattede midler.

Direktoratet konkluderte derfor med at det ikke var hjemmel for å unnta et utbytte fra utbytteskatt hos skattyter.

Den bindende forhåndsuttalelsen (BFU 12/13) finner du her.