Bindende forhåndsuttalelse – Virksomhetskravet ved omdanning fra ANS til AS

Deltakerne i et ANS ønsket å omdanne selskapet til et AS etter reglene om skattefri omdanning i skatteloven § 11-20 jf. fsfin §§ 11-20-1 flg. ANSet drev salg og utleie av tomter (tomtefeste), og eide et større skogområde. Direktoratet kom etter en konkret vurdering til at ANSet drev virksomhet i form av tomtefeste og skogsbruk. ANSet oppfylte derfor virksomhetskravet i nevnte regler.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ett av vilkårene for å kunne gjennomføre en skattefri omdanning etter skatteloven § 11-20, er at virksomheten som omdannes kan klassifiseres som næringsvirksomhet i skattemessig forstand. Det var oppfyllelsen av dette vilkåret selskapet ønsket avklart i den bindende forhåndsuttalelsen.  

Selskapet eide og driftet 300 tomter samt eide 400 dekar skog. Skogeiendommen inngikk ikke i tomtefestevirksomheten slik at vurderingen av om virksomhetskravet var oppfylt ble gjort hver for seg for henholdsvis tomtefestevirksomheten og skogbruket.                         

Når det gjaldt tomtefestevirksomheten, hadde selskapet opplyst at daglig leder årlig brukte mellom 300 og 400 timer på en rekke ulike arbeidsoppgaver tilknyttet denne virksomheten. Festeavtale for tomtene er inngått på ulike tidspunkt, noe som innebar at ANSet årlig måtte behandle innløsning av festetomter som medførte arbeid i form av utarbeidelse av kontrakter, overskjøting av tomtene og innhenting av takster. Dette arbeidet ble utført av en ekstern advokat, på ANSets regning og risiko. Faktureringen av årlig leie og oppfølging i forbindelse med dette var også satt bort til ekstern oppdragstaker.

Direktoratet la til grunn at aktiviteten beskrevet av selskapet skjedde for ANSets regning og risiko, og at aktiviteten også i fremtiden ville skje for ANSets regning og risiko. Det ble vist til at aktiviteten hadde vart i mange år og ville fortsette i fremtiden og måtte forutsettes å ha en viss varighet.

Bortfeste av 300 boligtomter, samt jevnlig innløsning av festekontraktene i det omfanget som var beskrevet, tilfredsstilte etter direktoratets skjønn kravet til "et visst omfang". Videre hadde aktiviteten i mange år gått med overskudd og ved fortsettelse på samme måte som før ville den være egnet til å gå med overskudd. Virksomhetskravet ble ansett oppfylt når det gjaldt tomtefestevirksomheten.

Når det gjaldt skogbruket, inngikk ikke skogeiendommen i tomtefestevirksomheten, det måtte derfor vurderes om denne i seg selv utgjorde virksomhet ihht den praksis som foreligger for skogbruk.

Direktoratet uttalte at i utgangspunktet er det de samme kriteriene som gjelder for virksomhetsvurderingen i dette tilfellet som gjelder generelt. Drift av skog er imidlertid en mye mer "langsom" aktivitet enn vanlig virksomhet. I praksis har man derfor stilt langt mindre krav til aktivitet i denne type virksomheter enn ellers.

Direktoratet gikk videre inn på teori og ligningspraksis knyttet til aktivitetskravet på dette området. Etter dagens retningslinjer vil skog med årlig tilvekst på inntil 3 til 5 kubikkmeter regnes som husbehovsskog, slik at den årlige tilveksten må være mer enn 5 kubikkmeter for at virksomhetskravet skal være oppfylt.

Både Finansdepartementet og Skattedirektoratet har uttalt at grensen på 5 kubikkmeter etter dagens retningslinjer er for lav.

I en konkret ligningssak vedrørende skogbruk med årlig tilvekst på 37 m³ konkluderte skattemyndighetene med at virksomhetskravet ikke var oppfylt etter en helhetsvurdering av skogbrukseiendommens omfang ellers og forventet økonomisk overskudd over tid.

Finansdepartementet har i brev til Skattedirektoratet kommet med forslag til alternative krav til årlig tilvekst for at virksomhetskravet skal være oppfylt.

Direktoratet kommenterte i avgjørelsen at det foreløpig ikke er fremmet forslag til endring av reglene som tilsier en innstramning av dagens praksis. Direktoratet la derfor til grunn at gjeldende ligningspraksis fremdeles er retningsgivende ved vurderingen av virksomhetskravet.

Direktoratet viste til at det i foreliggende sak dreier seg om et skogområde på 400 dekar, med årlig tilvekst på mellom 105 og 190 m³. Dette overstiger klart dagens retningslinjer på 5 m³, samt den refererte praksis på 37 m³. Det ble henvist til Finansdepartementet som eksempelvis nevner i sitt bre til Skattedirektoratet at man ved årlig tilvekst på mellom 5 og 50 m³ må vurdere konkret, og at det i det øvre intervallet her kreves svært liten aktivitet.

Direktoratet la etter dette til grunn at også skogbruket anses å være virksomhet slik at selskapet kunne omdanne skattefritt etter reglene i skatteloven § 11-20 jf. fsfin § 11-20 flg.

Hele uttalelsen finner du i linken nedenfor.

Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse BFU 12/14