Boenheter forbundet sammen med garasje ikke godkjent som tomannsbolig

I bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at utleie og realisasjon av utleid boenhet er skattepliktig.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

BFU 11/15 avgitt 25.09.2015 og publisert 25.02.2016 handler om en bolig som skattyter mener er en tomannsbolig/atriumhus med to boenheter. Ved ferdigstillelse ønsker skattyter å leie ut den ene enheten og eventuelt også senere selge denne enheten.

Bygningen på eiendommen består av én huskropp hvor de to boenhetene er forbundet sammen med en dobbel garasje. Bygningen står på samme gårds- og bruksnummer og den er ikke seksjonert. Det er ikke tilgang til enhetene direkte mellom og fra garasjene.

Skattyter skal bruke boenhet 1 som egen bolig og vurderer å leie ut boenhet 2 sammen med en garasjeplass.

Spørsmålet i saken var om bygningen på skattyters eiendom skal anses som én boligeiendom (en tomannsbolig), som skal fritakslignes, eller to selvstendige boligeiendommer. Anses bygningen som to selvstendige boligeiendommer, vil nettoinntekt ved utleie av den boenheten som skattyter ikke selv bor i (boenhet 2) være skattepliktig.

I den bindende forhåndsuttalelsen kom Skattedirektoratet til at ut fra en naturlig forståelse av begrepet tomannsbolig, bør boligene dele en fellesvegg enten vertikalt eller horisontalt for å kunne omfattes av begrepet tomannsbolig og anses som én boligeiendom. I denne saken er de to boenhetene kun bundet sammen av en felles garasje, som har karakter av en tjenende funksjon.

Skattedirektoratet legger til grunn at det må legges avgjørende vekt på hvordan eiendommen fremstår etter en objektiv vurderingen av bygningen, herunder en alminnelig definisjon og forståelse av begrepet "tomannsbolig", bygningens karakter og den faktiske kategoriseringen i matrikkelen.  

I Kartverkets matrikkel var bygningstypen klassifisert som kjede/atriumshus, og det er angitt at det er to bygninger på eiendommen. Bygningene har også forskjellig husnummer 15 og 17 og de er i Kartverkets oversikt registrert med ulikt bygningsnummer.

Av Kartverkets føringsinstruks for matrikkelen (basert på NS 3457) fremgår det følgende om denne bygningstypen:

"Kjedehus inkl. atriumhus

Kjedehus har vertikale boligskiller der de enkelte boligenhetene er kjedet sammen med mellombygninger, ofte garasjer eller boder. Et kjedehus må bestå av minimum 2 boliger, den enkelte bolig har ofte 1-3 etasjer og separat inngang. Hver enkelt del skal ha eget bygningspunkt i matrikkelen. Kjedehus benevnes også ofte som eneboliger i kjede."

Den bygningsmessige løsningen med å binde to boenheter sammen med en dobbel garasje, innebærer i og for seg at boenhetene ikke er fysisk atskilt. Etter Skattedirektoratets oppfatning vil dette likevel ikke frata eiendommen karakteren av å være to separate eneboliger i rekke.

Eiendommen kunne etter Skattedirektoratets vurdering ikke anses som "tomannsbolig" i skattelovens forstand. Skattyters eiendom må anses som to selvstendige boligeiendommer og nettoinntekt ved utleie av den boenheten som skattyter ikke selv bor i vil være skattepliktig. Det samme gjelder ved senere realisasjon. 

Du finner hele uttalelsen her.