Bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise med overnatting, arbeidsgiveravgift

Skattedirektoratet har avsagt en bindende forhåndsuttalelse vedrørende arbeidsgivers plikt til å betale arbeidsgiveravgift ved ansattes bruk av tjenestebil på reise med overnatting. Saken gjaldt tjenestebiler som kun ble benyttet i yrkessammenheng slik at de ansatte ikke ble beskattet for fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil etter sjablongregelen som følger av Skatteloven § 5-13. Skattedirektoratet kom til at stopp på reise som kvalifiserer som yrkesreise for å utføre nærmere angitte gjøremål som ikke medfører merreise, ikke diskvalifiserer for å anse reisen i sin helhet som yrkesreise, og arbeidsgiveravgift skal ikke beregnes ved slik bruk. Det samme gjelder når passasjer(er) er med i bilen. Den ansatte kan også bruke bilen ved nødvendig merreise for å skaffe mat, uten at reisen mister karakter av å være en yrkesreise. Skyldes imidlertid merreisen typiske private gjøremål som for eksempel trening eller kinobesøk, vil det innebære privat bruk av bilen og standardreglene for beregning av privat bruk av bil vil komme til anvendelse, jf. skatteloven § 5-13. Det vil foreligge plikt til å foreta forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 5-6 første ledd – og Selskapet plikter å betale arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2, tredje ledd. Fra innsenders redegjørelse av saken

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Selskapet ønsket en bindende forhåndsuttalelse mht om bruk av tjenestebil ved reise med overnatting medfører plikt til å betale arbeidsgiveravgift i følgende tilfeller:

  1. Ansatt bruker tjenestebil på vei til eller fra overnattingssted hvor dette er nødvendig for å kjøpe seg mat.
  2. Ansatt bruker tjenestebil på vei til eller fra overnattingssted hvor dette er nødvendig for å trene.
  3. Ansatt bruker tjenestebil på vei til eller fra overnattingssted hvor dette er nødvendig for å gå på kino eller for annet sosialt formål.
  4. Ansatt har med passasjer som ikke er på tjenestereise, i tjenestebilen.

Selskapet opplyste at de frem til nå hadde praktisert regelverket slik at bruk av tjenestebil for å kjøpe seg mat når den ansatte er kommet frem til overnattingsstedet, ikke anses som arbeids- eller yrkesreise, men som privat bruk som medfører skattlegging på grunnlag av standardtillegget (listepris). Selskapet hadde derfor ikke tillatt slik bruk av tjenestebilene.

Dette medførte imidlertid at den ansatte ikke fikk mulighet til å skaffe seg mat i de tilfeller vedkommende er kommet frem til overnattingsstedet og det ikke er mulig å skaffe seg mat der, noe som fremstår som svært urimelig. Selskapet mente derfor at denne reisen må anses som "reise der skattyter av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet".

Selskapet hadde praktisert regelverket på samme måte når det gjaldt bruk av tjenestebilen for å komme seg til treningssenter, lysløype eller annet sosialt formål etter at de ansatte har kommet frem til overnattingsstedet. Dette medførte imidlertid at de ansatte blir låst til overnattingsstedet mellom klokken 16 og 07 neste dag ved reise med overnatting, ettersom det i mange tilfeller vil være helt nødvendig å bruke bil for å komme til treningssenter, kino eller lignende.

Fra Skattedirektoratets vurderinger

Direktoratet uttalte at spørsmålet om det skal betales arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven, avhenger av om det foreligger trekkplikt etter skattebetalingsloven, noe som igjen avhenger av at den aktuelle naturalytelsen er skattepliktig etter skatteloven. Spørsmålet det skulle tas standpunkt til var derfor om den beskrevne bruk av tjenestebilene var skattepliktig privat bruk for brukeren.

Det ble lagt til grunn at de reisene som var beskrevet, hvor overnatting ved kundebesøk var nødvendig, i utgangspunktet var å anse som yrkesreiser. Det som skulle vurderes var om den beskrevne bruken av tjenestebilen, ved anskaffelse av mat, til trening og sosiale formål, samt å ha med passasjer(er) som ikke er på tjenestereise, kan anses omfattet av yrkesreisen, eller om bruken anses som privat. Skattedirektoratet uttalte at dersom bruken er å anse som privat, vil standardreglene for beregning av fordel ved fri bil i skatteloven § 5-13, komme til anvendelse.

Det ble vist til at det er bruk av bilen som kan utløse fordelsbeskatning, jf. skatteloven § 5-13 "Fordel ved privat bruk...". Skattedirektoratet forstår dette slik at «bruk» forutsetter bruk av bilen som fremkomstmiddel, og at det forutsetter merreise ut over den rent yrkesmessig begrunnede distanse. En slik forståelse er lagt til grunn i fsfin § 6-44-14 som gjelder kombinert arbeids- og yrkesreise, og hvor merreisen skal anses som yrkesreise; "Ved reise til/fra fast arbeidssted via ikke fast arbeidssted, regnes merreise utover avstanden mellom bolig og fast arbeidssted som yrkesreise" (understreket her).

Skattedirektoratet la etter dette til grunn at stopp på veien for kjøp av mat, trening eller sosiale formål som ikke medfører merreise, ikke fratar reisen karakter av i sin helhet å være en yrkesreise.

Når det gjaldt de ulike gjøremålene som medfører merreiser, uttalte Skattedirektoratet at hva som er nødvendig merreise vil variere etter forholdene. Spørsmålet kan ikke avklares i en bindende forhåndsuttalelse, men er forhold arbeidsgiver i tilfelle må være forberedt på å kunne sannsynliggjøre ved beregningen av arbeidsgiveravgiften for det enkelte inntektsår. 

Skattedirektoratet uttrykte at de forstår det slik at reglene for privat bruk av arbeidsgivers bil skal praktiseres strengt, noe som også måtte gjelde i det foreliggende tilfellet hvor det var snakk om private gjøremål som nødvendiggjør merreise i forhold til den egentlige yrkesreisen. 

Direktoratet vurderte det slik at det går det et skille mellom anskaffelse av mat på den ene side og sosiale forhold som trening, kinobesøk eller lignende, på den annen side. 
Anskaffelse av mat på yrkesreise med overnatting er en nødvendig del av yrkesreisen, og kostnader til mat blir godtgjort av arbeidsgiver. Hvis det viser seg at det ikke er mulig å skaffe mat ved ankomst til eller avreise fra bestemmelsesstedet/overnattingsstedet, er det direktoratets vurdering at nødvendig merreise for å skaffe mat må anses omfattet av yrkesreisen. 

Når det gjaldt trening og sosiale forhold som kinobesøk eller lignende, uttalte direktoratet at dette er typisk private gjøremål og hvis bruk av bilen til slike formål medfører merreise, vil denne delen av reisen være å anse som privat bruk og ha den konsekvens at fordel ved fri bruk skal beregnes etter standardreglene. 

Vedrørende spørsmålet om det forhold at passasjer(er) som ikke er på tjenestereise er med i bilen, konkluderte direktoratet med at dette ikke medfører merreise og vil derfor heller ikke medføre at reisen anses som privat bruk av bil i denne sammenheng.

Du finner hele uttalelsen i linken nedenfor.

Bindende forhåndsuttalelse BFU 16/14 avgitt 25.09.2014