Endringer i reglene om avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper

Endringen foreslås av Finansdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet 2013. Endringsforslaget går ut på å innføre unntak fra avskjæringsregelen for fordringer på selskap i lavskatteland og fordringer på boligselskap.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I forbindelse med statsbudsjettet for 2012 ble det vedtatt en regel om avskjæring av tap på fordring mellom nærstående selskap i skatteloven § 6-2 tredje ledd. Forskjellene mellom beskatning av aksjeinntekter etter fritaksmetoden og de alminnelige skattereglene kan gi muligheter for skattemotiverte tilpasninger. Avskjæringsregelen ble innført for å forhindre slike tilpasninger knyttet til disse forskjellene. En forutsetning for denne typen tilpasninger er at både kreditorselskapet og debitorselskapet er omfattet av fritaksmetoden. Hensynet bak avskjæringsregelen tilsier derfor at den bare bør gjelde for selskaper som er omfattet av fritaksmetoden. Avskjæringsregelen i skatteloven § 6-2 tredje ledd slik den lyder i dag rammer imidlertid også enkelte fordringer der debitorselskapet ikke er omfattet av fritaksmetoden. Departementet foreslår å endre avskjæringsregelen slik at den avgrenses mot disse tilfellene.

 Nærmere om forslaget  

Det gis fradrag for endelig konstaterte tap på fordringer når tapet er pådratt i næringsvirksomhet, jf. skatteloven  § 6-2 annet ledd. Det følger imidlertid av tredje ledd i bestemmelsen at fradragsretten er avskåret dersom fordringen er mellom nærstående selskaper.

Avskjæringsregelen gjelder fordringer mot selskaper som omfattes av skatteloven § 2-38, annet ledd bokstav a og b. Eierandeler i slike selskaper vil normalt også være omfattet av fritaksmetoden, men dette gjelder ikke i følgende tilfeller:

  • fordringer på selskap hjemmehørende i lavskatteland
  • fordringer på boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap)
  • fordringer på selskap i normalskatteland utenfor EØS der kravet om eier- og stemmerettsandel på minst 10 pst. de siste to år ikke er oppfylt
  • fordringer på deltagerlignede selskap dersom selskapets aksjer i selskap som ikke omfattes av fritaksmetoden, i løpet av de to siste årene har oversteget 10 pst. av selskapets totale verdier av aksjer

Avskjæringsregelen omfatter per i dag også disse tilfellene og departementet uttaler at sammenhengen i regelverket tilsier at det bør gjøres visse unntak fra avskjæringsregelen.

Det er derfor foreslått unntak når det gjelder fordringer på selskap hjemmehørende i lavskatteland og fordringer på boligselskap, jf. de to første kulepunktene ovenfor. Når det gjelder fordringer på selskap hjemmehørende i lavskatteland foreslås det at det også stilles som vilkår at debitorselskapet skal ha vært hjemmehørende i lavskattelandet under hele fordringens levetid. Dette for å forhindre tilpasninger ved at debitorselskapet først etableres i et normalskatteland, for så å flytte til et lavskatteland før et eventuelt fordringstap realiseres.   

Etter departementets oppfatning bør det ikke gjøres tilsvarende unntak i avskjæringsregelen for fordringer på selskap som omfattes av de to siste kulepunktene ovenfor. Begrunnelsen for dette er blant annet at debitorselskapet i disse tilfellene kan bevege seg ut av fritaksmetoden i løpet av en toårsperiode.

Departementet foreslår at endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2012.