Endringer i skatteskjemaene for 2018

Skattedirektoratet har laget en orientering om de viktigste endringene i skatteskjemaene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For inntektsåret 2018 har det kommet fire nye skjemaer, hvorav tre er nye næringsoppgaver. Dette gjelder:

 • Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159)
 • Næringsoppgave 5 for foretak med begrenset regnskapsplikt og ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting (RF-1368)
 • Næringsoppgave 6 for livsforsikringsselskap, pensjonskasser mv. (RF-1501)
 • Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak (RF-1503)

Fem skjemaer er fjernet:

 • Aksjer og fondsandeler mv. (RF-1059)
 • Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. (RF-1170)
 • Opplysninger for å fastsette formuesverdi på boligeiendommer (RF-1282)
 • Realisasjon av/fra landbrukseiendom (RF-1294)
 • Søknad om utsatt betaling av formuesskatt (RF-1361)

Du finner den komplette oversikten over endringer her.

Nedenfor trekker vi frem noen spesielt viktige poenger.

Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159)

Dette skjema erstatter RF-1059.

Skjemaet skal bare fylles ut av fysiske personer som eier eller har eid finansielle produkter siste kalenderår. Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner og andre derivater mm.

Finansielle produkter som er forhåndsutfylt i skattemeldingen, skal det ikke leveres skjema for. Dette gjelder for eksempel aksjer som fremgår av Skatteetatens aksjeoppgave RF-1088, samt aksjer og aksjefond som står på en aksjesparekonto.

Det skal gis opplysninger blant annet om skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue.

RF-1072 er rettledningen til RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter.

Næringsoppgave 5 (RF-1368)

Det nye skjemaet Næringsoppgave 5 skal leveres av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som utarbeider årsregnskap etter bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b. Dette gjelder likevel ikke for ansvarlige selskaper der en eller flere av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar.

Videre skal skjemaet leveres av alle ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting.

Det følger av ny § 3-2b i regnskapsloven at regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som oppfyller vilkårene for små foretak i regnskapsloven § 1-6, kan utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen av årsresultat og balanse samt tilpassede tilleggsopplysninger når dette kan anses som god regnskapsskikk for slike regnskapspliktige. Dette gjelder ikke for ansvarlige selskaper der en eller flere av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar.

Med selskap med begrenset regnskapsplikt menes regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper uten juridiske deltakere, som oppfyller definisjonen av små foretak i regnskapsloven § 1-6 og som har valgt å utarbeide sitt årsregnskap i samsvar med regnskapsloven § 3-2b.

Videre skal skjemaet leveres av alle ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting. Det er ikke lenger mulig for disse selskapene å levere Næringsoppgave 1.

Dersom et selskap med begrenset regnskapsplikt utarbeider et årsregnskap etter regnskapsloven, og velger ikke å benytte seg av forenklingsreglene i regnskapsloven § 3-2b, skal Næringsoppgave 2 benyttes. Det samme gjelder hvis et selskap med deltakerfastsetting uten regnskapsplikt frivillig utarbeider et årsregnskap etter regnskapsloven.

Næringsoppgaven inneholder oppstilling over skattemessige resultatregnskap og balanse. Det er resultat og balanse i samsvar med skattereglenes tidfestings- og måleregler som skal fremkomme her. I resultatet skal det kun føres skattepliktige inntekter og fradragsberettigede kostnader. Ikke skattepliktige inntekter og ikke fradragsberettigede kostnader må det fortsatt holdes oversikt over, da disse skal spesifiseres under egenkapitalavstemmingen.

Næringsoppgave 5 skal leveres som vedlegg til

 • RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsskatt-personlig næringsdrivende mv.
 • RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

Rettledning til skjemaet er RF-1500.

ANS/DA mv kan ikke lenger bruke Næringsoppgave 1 (RF-1175)

Noen små selskap med deltakerfastsetting kunne tidligere bruke Næringsoppgave 1. Dette blir det nå som nevnt over slutt på. Disse må enten velge den nye Næringsoppgave 5 eller bruke Næringsoppgave 2 (RF-1167), jf omtalen om Næringsoppgave 5.

Også enkeltpersonforetak som utarbeider årsregnskap etter den nye bestemmelsen om begrenset regnskapsplikt i regnskapsloven § 3-2b skal bruke Næringsoppgave 5, eventuelt Næringsoppgave 2.

Formue av skogeiendom (RF-1016)

Verdsettingsrabatten ved beregning av skattemessig formuesverdi på skogeiendom som er økonomisk drivbar er økt til 20 %. Personlige skattepliktige trekker fra rabatten direkte i skjemaet. Selskap overfører formuesverdien til skattemeldingen/selskapsmeldingen uten å gjøre fradrag for verdsettingsrabatt.

Bruk av bil (RF-1125)

Endringer som får betydning for tilbakeføring av privat fordel etter sktl. § 6-12:

 • Grunnlaget for beskatning av elbil for 2018 er 60 % og ikke 50 % som tidligere.
 • Innslagspunktet for trinn 2 i firmabilbeskatningen endres årlig av SKD, jf. FSSKD § 5-13-1.

Beløpet er økt fra kr 299 100 i 2015 til kr 303 900 i 2018.

Ellers kun årsfaste endringer.

Landbruk (RF-1177)

I kapittel VIII er spørsmålet "Er avst. til kommunens adm.senter over 15 km" fjernet. Det skyldes at den bestemmelsen er tatt vekk fra regelverket.

Lovbestemmelsen om ekstraordinær fordeling av tømmeravvirkning etter naturkatastrofer er opphevet. Postene 284-286 under kapittel XI utgår av den grunn.

I kapittel XV er post 352 (korreksjonsbeløp biomasse-/vedproduksjon)fjernet, da slik korreksjon ikke skal foretas for aksjeselskap.

I kapittel XIX og XX er postene som gjelder gjennomsnittsoverheng og gjennomsnittsunderheng fjernet, da disse reglene bare gjaldt det første året etter opphør av gjennomsnittsfastsetting.

Under kapittel XX (tømmerkonto) er det tatt inn egen post for kommune. Det er da mulig å ha én tømmerkonto for hver kommune, slik reglene tilsier.

Skattemelding for aksjeselskap mv. (RF-1028)

Post 223 og post 264 Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år er tatt ut.

Skattemelding for personlige skattytere

I skattemeldingene for henholdsvis lønnstakere/pensjonister og personlig næringsdrivende er det en del felles endringer. Her er noen sentrale punkter:

Post 1.3 - Spørsmål vedørende skatteklasse 2 er fjernet.

Post 1.5.13 - Felt for å oppgi kontaktperson og kontaktpersonens e-postadresse

Post 1.5.4 – Ny post

Post 2.8.6 – ny post: Skattepliktig inntekt ved korttidsutleie av egen bolig

Post 3.2.7 – to nye felt:
· Kostnader dekket av arbeidsgiver
· Starttidspunkt for pendlerfradrag (måned/år)

I den elektroniske skattemeldingen er det opprettet flere valg i nedtrekksmenyen for standardsatser.

Post 4.3.2 – Noe endrede tekster. Nytt felt: Dato for takst, verdivurdering e.l. I den elektroniske skattemeldingen er det opprettet en ny årsakskode: Eiendom har ikke formuesverdi fra før

I tillegg er det en rekke endringer i poster som følge av innføring av skjemaet RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter.

Utleie av fast eiendom (RF-1189)

Det er noen endringer i rettledningen knyttet til korttidsutleie i egen bolig.

Leieverdiene knyttet til kårbolig er justert til henholdsvis 31 000, 23 300 og 15 500 kroner, jf. takseringsreglene § 3-2-4.

Salg av bolig, fritidseiendom, tomt – gevinst-/tapsberegning (RF-1318)

Skjemaet vil for inntektsåret 2018 ikke lenger være et altinn-skjema. Skjemaet vil likevel være tilgjengelig på skatteetaten.no, som et hjelpeskjema ved beregning av eventuell skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap ved salg av bolig, fritidsbolig eller tomt. Skjemaet skal ikke sendes inn til skattekontoret eller legges ved skattemeldingen.

 

Se den komplette oversikten over endringer her.

Aktuelle kurs: