Er teaterbilletter fra arbeidsgiver skattepliktig?

Lønn er skattepliktig inntekt, mens rimelige velferdstiltak kan mottas skattefritt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Arbeidsgiver, som var et teater, ønsket å gi sine ansatte 2 gratis billetter til alle oppsetningene i teateret. Antallet oppsetninger per år ville variere, men ville i snitt ligge på mellom 15 og 20.

Teateret argumenterte med at billetter som ikke var solgt innen 3 uker før forestilling, vanligvis ikke ville bli solgt. Markedsverdien på billettene som de ansatte fikk måtte derfor være begrenset.

I tillegg mente teateret at billettene ikke var ment som en gave, men at det var viktig at de ansatte ser og forstår seg på det produktet som utvikles og selges gjennom teateret, og at dette derfor burde kunne mottas skattefritt.

Er teaterbilletteren fordel vunnet ved arbeid?

Skattedirektoratet svarte på ovennevnte spørsmål i BFU 2018/2.

Innledningsvis viste direktoratet til hovedregelen om inntekt i skatteloven § 5-1 som bestemmer at: «Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid.» Videre uttalte direktoratet at skattelovens inntektsbegrep ikke er begrenset til å gjelde kontantlønn, men også omfatter naturalytelser.

For vurderingen av hva som faller inn under naturalytelser viste direktoratet til skatteloven § 5-12 første ledd og Skatte-ABC 2017/18 s 828 der det i ABC`n gis uttrykk for at: «Med naturalytelser i arbeidsforhold forstås enhver ytelse i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Dette er f. eks. ytelser som har form av varer, aksjer, rentefordel ved rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder. Dette gjelder enten ytelsen stilles til disposisjon for mottakeren vederlagsfritt eller til underpris.»

Videre uttalte direktoratet at verdien av naturalytelsen normalt skal settes til omsetningsverdien, og at billettene i dette tilfelle ville representere en markedsverdi på opptil kr 12 000 per år per ansatt.

Direktoratet konkluderte med at gratis personalbilletter som ble tilbudt de ansatte måtte bli å anse som fordel vunnet ved arbeid.

Kan fordelen likevel anses å være et rimelig velferdstiltak?

Selv om direktoratet konkluderte med at teaterbillettene måtte anses som en fordel vunnet ved arbeid, var det likevel et spørsmål om fordelen kunne falle inn under definisjonen av rimelig velferdstiltak – og på denne måten mottas skattefritt. Her uttalte direktoratet blant annet at:

«Velferdstiltak kan omtales som tiltak som gjennomføres for å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Fordel ved velferdstiltak er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte som fordel vunnet ved arbeid.»

Videre viste direktoratet til skatteloven § 5-15, FSFIN § 5-15-6 og Skatte-ABC 2017/18 s 1479 flg. og uttalte:

«Skattedirektoratet er klar over at det er vanlig i arbeidslivet å motta gratis billetter til en konsert, eller forestilling, som et velferdstiltak. Dette er som regel en enkeltstående hendelse for den ansatte og den totale verdien anses rimelig.  Skattedirektoratet er derfor av den oppfatning at 2 gratis billetter til 15-20 oppsetninger per år ikke kan kvalifisere til å kalles et velferdstiltak.»

Fordelen skal derfor behandles skattemessig som lønn, jf skatteloven § 5-1 første ledd konkluderte Skattedirektoratet.

Regnskap Norges kommentarer

Det er ikke tvilsomt at enhver fordel foranlediget av arbeidsforholdet er å anse som skattepliktig inntekt. Det som imidlertid er verdt å merke seg er at hva som faller inn under skattefrie velferdstiltak skal vurderes etter objektive kriterier der lang og ensartet praksis i Skatte-ABCen trekker grensene for hva som kan falle inn under unntaket.

Et velferdstiltak må som hovedregel ha til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og skje i tilknytning til fellesarrangementer. Som direktoratet gir uttrykk for vil det at arbeidsgivere dekker billetter til rimelige flyreiser, konserter, forestillinger og lignende normalt anses som skattepliktig inntekt og ikke et velferdstiltak.

I denne saken var nok omfanget av gratisbillettene. og samlet markedsverdi på disse, avgjørende for at de ansatte måtte beskattes for billettene.

 

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 1
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 1
    Klokke Created with Sketch.