Etikk og moral samt bruk av regnskapsfører/revisor viktigste barrierer mot skatteunndragelser

Analyseteamet i Skatteetaten har sett på sammenhenger mellom kontroll, opplevd oppdagelsesrisiko og i hvilken grad skattyter følger lover og regler.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Analyseteamet viser i sin rapport til spørreundersøkelse kalt "Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge" (KRISINO). I denne fremgår det at nær halvparten av de spurte respondentene i undersøkelsen svarer at etikk og moral utgjør barriere mot å unndra skatt og avgift. Dette er i samsvar med tidligere forskning og teorier.

Så mange som 16 - 17 % av respondentene trekker frem intern kontroll som barriere mot unndragelser. Til dette resultatet er det å bemerke at undersøkelsen omfatter ledere og sikkerhetsansvarlige i 2000 private og 500 offentlige virksomheter, samtlige med ansatte. Enkeltpersonforetak uten ansatte er således ikke inkludert, og dermed blir - etter NARFs vurdering - denne andelen neppe representativ for næringslivet samlet.

På tilsvarende nivå som intern kontroll ligger det forhold at virksomhetens regnskapsfører og/eller revisor vil stille spørsmål. Samlet sett betyr dette at om lag 1/3 av respondentene legger til grunn at egeninitierte kontrollmekanismer utgjør sentrale barrierer mot unndragelser. Derimot er det kun 8 % som mener skattemyndighetenes kontrollrutiner utgjør barriere mot unndragelse.

Undersøkelsen viser videre at 29 prosent av representantene tror det er liten eller svært liten risiko for å bli oppdaget ved unndragelse av skatt og avgift. De bransjene som skilter med høyest andel som svarer stor eller svært stor risiko for å bli oppdaget, er undervisning og helse- og sosialtjenester.

De som tror det er minst risiko for å bli oppdaget for unndragelser, er de som representerer bygg/anlegg og hotell/restaurant. I rapporten vises det til at skatteetaten har hatt relativt høy fokus på å øke etterlevelsen av plikter innenfor både bygg-/anleggsvirksomhet og restaurantnæringen. Analyseteamet antyder i sin rapport at en forklaring til at opplevd oppdagelsesrisiko er lav innenfor disse bransjene, kan være at både mulighetene for og omfanget av unndragelser er vesentlig større her enn i andre bransjer. Det antydes at det også kan skyldes at aktører i disse bransjene har kjennskap til unndragelser som ikke blir oppdaget.

Analyseteamet har videre funnet at KRISINO-undersøkelsen kan indikere at andelen virksomheter som bevisst unndrar ligger mellom 3 og 7 prosent.

Selve rapporten er tilgjengelig her.