Finansdepartementet har fastsatt forskrift med enkelte unntak fra reglene om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Regler om begrensning av rentefradrag i interessefellesskap ble innført fra 2014. Disse omfatter også renter til ekstern långiver når nærstående har stilt sikkerhet for gjelden. Det er nå fastsatt forskrift med enkelte unntak fra sistnevnte tilfeller. Kort om rentebegrensningsreglene i skatteloven § 6-41

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2014 ble det vedtatt nye regler om begrensning av fradrag for renter til nærstående fra og med inntektsåret 2014. Reglene er inntatt i skatteloven § 6-41 og innebærer avskjæring av fradrag for netto rentekostnader som overstiger 30 % av en særskilt fastsatt resultatstørrelse. Det er bare fradrag for renter betalt til nærstående part (interne renter) som eventuelt begrenses. For å anses som nærstående part, kreves eierskap eller kontroll med minst 50 prosent.

Begrensningen gjelder bare dersom netto samlede rentekostnader overstiger et fastsatt terskelbeløp på kr 5 millioner. I denne terskelverdien skal både interne og eksterne renter medregnes. Renter betalt til uavhengig part (eksterne renter) er ikke selv gjenstand for avskjæring, men kan fortrenge fradrag for interne renter siden eksterne renter også medregnes i terskelbeløpet på kr 5 millioner. Det gis anledning til å fremføre eventuelt avskåret rentefradrag i 10 påfølgende år.

I utgangspunktet skal reglene gjelde interne lån, det vil si lån mellom nærstående parter, og ikke eksterne lån. Reglene ble imidlertid utformet slik at de også omfatter gjeld som er tatt opp hos ekstern långiver når en nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden. I forbindelse med innføring av reglene ble det varslet at det ville bli sendt på høring forslag om unntak fra bestemmelsen som gjelder de tilfeller hvor lån er tatt opp hos ekstern part og det stilles sikkerhet fra nærstående.

Høringsforslag om forskriftsbestemmelser med unntak fra rentebegrensningsreglene

Finansdepartementet sendte forslag til forskriftsbestemmelser på høring 20.12.2013. Det ble foreslått at rentebegrensningsregelen i § 6-41 ikke skal gjelde i følgende tilfeller:

  • Når sikkerheten er stilt av et underliggende selskap og låntakers eierandel i det underliggende selskapet er 90 pst. eller høyere.
  • Når det foreligger negativ pantsettelseserklæring fra underliggende selskap.
  • Når en nærstående part har stilt aksjer mv. i låntakerselskapet som sikkerhet.

Videre ble det foreslått at ovennevnte unntak allikevel ikke skulle gjelde i følgende tilfeller:

  • Dersom et underliggende selskap som har stilt sikkerhet samtidig selv har fått stilt sikkerhet fra et annet nærstående selskap.
  • Dersom et annet nærstående selskap har stilt sikkerhet for et selskap som det underliggende selskapet har en direkte eller indirekte eierandel i.

Endelig fastsatt forskrift 24.04.2014

Forskriftsbestemmelser ble fastsatt av Finansdepartementet 24. april i år. Etter høringsrunden har Finansdepartementet kommet til at unntakene bør være mer omfattende enn det som fremgikk i høringsforslaget. I den vedtatte forskriften fremgår det at rentebegrensningsreglene ikke skal gjelde  der det foreligger sikkerhetsstillelse fra nærstående part i følgende tilfeller:

  • I tilfeller der selskapet eller innretningen som har stilt sikkerhet er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50 % av låntakeren
  • I tilfeller der sikkerheten fra den nærstående parten er stilt i form av pant i eierandel i låntakeren eller fordring på låntakeren.

Innholdet i den endelige forskriftsbestemmelsen sammenholdt med det opprinnelige høringsforslaget, viser at departementet har tatt hensyn til flere av innvendingene som innkom i høringssvarene. Den endelige utformingen av unntaksbestemmelsen er mer vidtrekkende enn det som fremgikk av høringsforslaget. For eksempel er det i den vedtatte forskriften gitt unntak for tilfeller der sikkerheten er stilt av selskap som er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50 % av låntakeren, mot krav om 90 % eierskap i det opprinnelige høringsforslaget. Et annet eksempel er de opprinnelig foreslåtte unntak fra unntakene som ikke er tatt med i den endelige forskriften.

Slik rentebegrensningsreglene i § 6-41 med gjeldende forskrift til slutt har blitt utformet, vil det fortsatt være svært krevende for mange aktører å forholde seg til reglene og gjøre riktige disposisjoner. Mange berørte parter må bruke mye ressurser og/eller omlegge sin finansieringsstruktur for å unngå å komme uheldig ut på grunn av begrensningsreglene. Videre må eventuelle fremtidige sikkerhetsstillelser i konsern planlegges godt.

Det fremgår av forskriften at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

Forskrift om begrensning av rentefradrag

Pressemelding fra Finansdepartementet vedrørende forskriften