Formuesskatteplikt for aksjer i aksjeselskap som er fritatt fra beskatning etter skatteloven § 2-32

Skattedirektoratet har til et advokatfirma avgitt en tolkningsuttalelse vedrørende formuesskatteplikt for aksjer i aksjeselskap som er fritatt for beskatning eller har begrenset skatteplikt etter skatteloven § 2 32.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Spørsmålet gjaldt omfanget av aksjonærens formuesskatteplikt og fastsettelse av skattemessige formuesverdi for aksjene.

Aksjeselskapet vil være fritatt for formuesskatt, jf. skatteloven § 2-36 første ledd bokstav a. Formuen skattlegges kun på aksjonærens hånd. Etter Skattedirektoratets vurdering er det ikke etter gjeldende regler grunnlag for å gjøre unntak fra skattelovens regler i de tilfeller der et aksjeselskap er helt eller delvis fritatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-32. Skattefritaket gjelder kun for den institusjonen eller organisasjonen som ikke har erverv til formål, den regulerer ikke skatteplikten for eventuelle eiere.

Dette innebærer at aksjene vil inngå ved fastsettelse av skattepliktig formue for aksjonæren. Formuesverdien for aksjer skal etter Skattedirektoratets syn settes likt uavhengig av om aksjeselskapet driver ordinær virksomhet eller om det er helt eller delvis fritatt for skatteplikt. Les mer om fastsettelsen av den skattemessige formuesverdien for aksjene i uttalelsen i linken nedenfor.

Fomuesskatteplikt for aksjer i aksjeselskap som er fritatt for beskatning eller har begrenset skatteplikt etter skatteloven § 2‑32.