Fristen for å levere oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende" nærmer seg

Oppdragsgivere som i 2016 har mottatt krav på honorar for utførte tjenester fra enkeltpersonforetak uten fast forretningssted, skal levere skjema RF-1321 innen 15. februar. Flere enn før omfattes nå av rapporteringsplikten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Innrapporteringen er det som tidligere var kjent som kode 401 i lønns- og trekkoppgaven, men som følge av a-ordningen har blitt en egen skjemaordning.

Dette er en oppgaveplikt Regnskap Norge har arbeidet lenge med å få endret. Så langt har vi lykkes i å få gjennom noen endringer, men fortsatt gjenstår viktige endringsønsker. Endringsønskene kan du lese mer om her.


Hvem har oppgaveplikt?

Alle næringsdrivende foretak har innrapporteringsplikt.

Det som nok er mindre kjent er at rapporteringsplikten også omfatter skattefrie selskaper, foreninger, institusjoner, boligselskaper (borettslag, boligaksjeselskaper mv) og både statlige og kommunale myndigheter. Tidligere var det unntak for flere av disse.

Det samme gjelder andre som har fradragsrett for kostnadene, noe som typisk kan være aktuelt ved privatpersoners regnskapsligning av utleid eiendom.

Andre oppdragsgivere er unntatt fra opplysningsplikt når disse ikke har fradragsrett direkte eller gjennom avskrivninger for godtgjørelsen. Det skal således ikke foretas innrapportering av vederlag for arbeid vedrørende bolig- og fritidseiendom som ikke skal regnskapsbehandles ved skattefastsettingen. Det skal heller ikke foretas innrapportering av vederlag for arbeid på regnskapsbehandlet bygning i den utstrekning vederlag knytter seg til egen boligdel.

Hvilke tjenester omfattes av rapporteringsplikten?

I utgangspunktet omfattes alle typer tjenester.

Det er noen viktige unntak. Dette gjelder:

 • vederlag for persontransport
 • utbetaling av provisjon vedrørende kjøp og salg av fast eiendom eller verdipapir når mottakeren av godtgjøringen har inntjent provisjonen som ledd i selvstendig næringsvirksomhet
 • utbetaling av kommisjon fra rederier til linjeagenter som samtidig har klarering av skipet
 • befraktningsprovisjon til ruterederienes ekspeditører i forbindelse med anløp av ruteskip

Hvilke oppdragstakere skal innrapporteres?

Opplysningsplikten gjelder skattytere som yter tjenester gjennom enkeltpersonforetak.

Til dette gjelder et viktig, men vanskelig unntak. Dersom enkeltpersonforetaket driver sin virksomhet fra fast forretningssted i Norge, er det unntak fra rapporteringsplikten. 

Spørsmålet det ofte er vanskelig å ta stilling til er hva som anses som fast forretningssted?

Om dette er følgende sagt i rettledningen til RF-1321:

Om enkeltpersonforetaket har et fast forretningssted, må oppdragsgiver avklare med den næringsdrivende oppdragstaker. Eventuelt kan det lokale skattekontor gi veiledning.

Et fast forretningssted kan være

 • kontor med lønnet personale,
 • kontor med telefonsvarer for bestilling av oppdrag, (ikke telefonsentral uten tilknytning til den enkelte utøver)
 • kontorfellesskap med andre
 • hjemmekontor, særskilt innredet rom med utstyr til bruk i virksomheten
 • kontor med vanlig åpningstid eller til regelmessige tider bekjentgjort på forhånd
 • et bestemt sted gjort kjent for offentligheten som fast forretningssted

Har den selvstendig næringsdrivende kun en telefonadresse, privat telefon betjent av familiemedlemmer eller automatisk telefonsvarer, kan det tilsi at virksomheten ikke har fast forretningssted.

Hvis det foreligger tvil om mottakeren driver selvstendig virksomhet fra fast forretningssted, skal oppgave inngis.

Er oppdragstakeren ikke registrert med et foretak i Enhetsregisteret, må utbetaler vurdere om oppdragstakeren faktisk ikke driver næringsvirksomhet, men i stedet må anses som ansatt eller som frilanser med enkeltstående og mer tilfeldige oppdrag. I så fall skal utbetalingene anses som lønn til arbeidstaker og rapporteres i a-melding.

Honorar/godtgjørelse til opphavsmann til åndsverk, dvs. vederlag som gjelder selve opphavsretten, skal innrapporteres i a-meldingen, også når opphavsmannen er næringsdrivende. Andre typer ytelser enn vederlag for opphavsretten, f.eks. vederlag til næringsdrivende musiker eller forfatter for opptreden e.l., skal ikke rapporteres i a-meldingen, men som betaling til selvstendig næringsdrivende.

I rettledningen fremgår det videre at offentlig tilskudd som basistilskudd for fastleger og driftstilskudd for fysioterapeuter og andre spesialister, inntil videre skal ikke innrapporteres til Skatteetaten.

For utenlandske næringsdrivende med oppdrag i Norge, er det unntak fra rapporteringsplikt dersom vedkommende anses å ha fast driftssted i Norge etter skatteavtalene. Dette er en gunstig forskjellsbehandling i forhold til næringsdrivende hjemmehørende i Norge.

Det er ikke rapporteringsplikt for oppdragstakere som er aksjeselskap eller andre selskapsformer. 

Hva skal innrapporteres?

Det som skal innrapporteres er samlet fakturert beløp eksklusive merverdiavgift. 

Der hvor faktuert beløp inneholder både honorar for tjenester og betaling for varer, anbefaler vi å rapportere inn samlet beløp dersom det ikke er enkelt å skille ut varekjøpet.

Kreditnotaer som mottas før innrapportering skal redusere beløpet som skal innrapporteres.

Det er valgfritt om oppdragstaker identifiseres med organisasjonsnummer (9 siffer) eller fødselsnummer (11 siffer). Dersom organisasjons- eller fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert og ansett som ikke levert (avvist). Opplysningene vil da ikke godkjennes som levert.

Det er ikke nødvendig å opplyse oppdragstakers adresse.

Innhenting av organisasjons- og fødselsnummer

Dersom du har behov for å innhente fødselsnummer for oppdragstakeren, kan du ifølge rettledningen til skjemaet sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret der du oppgir navn og adresse på personen du ønsker opplysninger om. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Fredrikstad
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Innhenting av organisasjonsnummer kan gjøres kostnadsfritt fra Enhetsregisteret på www.brreg.no. Regnskap Norge anbefaler at denne tjenesten benyttes fremfor å bruke tid på å kontakte Skatteetaten.

To alternative skjemaer å velge mellom

Opplysninger om honorar til selvstendig næringsdrivende sendes inn via Altinn. Det er to måter å sende inn oppgaver på:

1. RF-1321 Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Dette er et manuelt utfyllingsskjema ment for oppgavegivere som har få oppgaver å levere. 

2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn, jf rettledningen.

Fare for tvangsmulkt?

Vi har fått bekreftet fra Skatteetaten at tvangsmulkt ikke vil bli benyttet for denne opplysningsplikten i 2017. Dette er uansett en opplysningsplikt hvor det vil være vanskelig å benytte tvangsmulkt, ettersom bruk av tvangsmulkt skal varsles.

Vi har også spurt Skatteetaten om de har lagt føringer på om bruk av overtredelsesgebyr skal brukes, f eks i etterkant av et bokettersyn eller rett og slett ved innlevering etter frist. Det sistnevnte er spesielt relevant der hvor regnskapet føres i etterkant av innsendingsfrist som følge av årstermin merverdiavgift.

Skatteetaten besvarte vår henvendelse 16. februar, og sier at det ikke er lagt opp til å bruke overtredelsesgebyr i 2017 på denne oppgavetypen.

Vi antar bruk av overtredelsesgebyr kan bli tatt i bruk etter hvert på alvorlige tilfeller, men vil anse det som svært skuffende om gebyret tas i bruk på sent innleverte oppgaver hvor forsinkelsen har god forklaring.

Årsoppgave til oppdragstaker

Husk at det er plikt til å sende årsoppgave til oppdragstakere som innrapporteres. Dessverre kan ikke selve skjemaet som sendes Skatteetaten benyttes, da denne inneholder flere oppdragstakere.

Årsoppgaven kan utformes slik du finner det hensiktsmessig. Det kan være lurt å sjekke om din systemleverandør har en løsning for dette, jf f eks årsoppgjørssystemet. 

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og organisasjons- eller fødselsnummer på oppdragtaker/mottaker av vederlag
 • innrapportert beløp
 • navn og organisasjonsnummer på oppgavegiver
 • opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten

Les mer

De aktuelle hjemlene for innrapporteringsplikten er:

Se også Skattedirektoratets omtale i Skatteforvaltningshåndboken. Dette er i praksis en kommentarutgave, hvor du finner omtalen som kommentar til ovennevnte hjemmel.

Om skjema, se omtale på skatteetaten.no

Se også rettledningen til skjema RF-1321. Denne anbefales lest.