Frivillig retting - populært kalt skatteamnesti

Reglene om frivillig retting har i den senere tid fått mye oppmerksomhet. Hva skal til for at reglene om skatteamnesti kommer til anvendelse?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ligningsloven § 10-2 har regler om ileggelse av tilleggskatt når en skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, og opplysningssvikten har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler. Bestemmelsen gir uttrykk for det vi omtaler som de objektive vilkår for å ilegge tilleggsskatt. Spørsmålet etter denne bestemmelsen er kun om skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger og om opplysningssvikten har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler. 

De såkalte subjektive vilkårene, hvorvidt det foreligger tilstrekkelig grad av skyld eller ikke for at tilleggskatt likevel ikke skal ilegges, er primært regulert i ligningsloven § 10-3. Etter ligningsloven § 10-3 skal det i tillegg til unnskyldelig forhold som sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak, heller ikke fastsettes tilleggsskatt når skattyter frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan beregnes riktig skatt. Denne unntaksregelen er det vi omtaler som skatteamnestiregelen.

Reglene om frivillig retting er begrunnet i samfunnets interesse i å få skattytere til, å på eget initiativ, bidra til at egen ligning blir korrekt. Ikke oppgitte inntekter og formuer er i alles interesser at oppgis til skattemyndighetene. Skulle skattyter bli møtt med tilleggskatt etter å ha kommet på bedre tanker om å oppgi utenomholdt inntekt eller formue, ville motivasjonen til å "angi" seg selv bli vesentlig svekket.

Hva som ligger i kravet om at opplysningene er gitt frivillig, er nærmere drøftet i forarbeidene til bestemmelsen, hvor det i Ot. prop. nr. 82 (2008-2009) avsnitt 8.4.3 uttales:

”Kravet til frivillighet innebærer at rettingen ikke må være fremkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som ligningsmyndighetene har fått fra andre. Aktører i en bransje hvor det er allment kjent at ligningsmyndigheten skal iverksette kontroller, vil dermed ikke unngå tilleggsskatt ved å melde fra om tidligere opplysningssvikt. Tilsvarende gjelder dersom ligningsmyndighetene for eksempel har fått tips om uregelmessigheter fra andre som driver i samme bransje, eller fra andre som er kjent med at skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene. Rettingen vil likevel kunne anses som frivillig dersom det er på det rene at skattyter ikke kjente til den planlagte kontrollen eller ligningsmyndighetenes kunnskap om opplysningssvikten.”

Videre framgår det av bl.a. følgende av Skattedirektoratets melding 19. mai 2011 om frivillig retting:

”Selv om kontrollaktiviteter er kjent gjennom pressen eller på annen måte, vil frivillighet kunne foreligge dersom omtalen har vært av generell karakter, som for eksempel at skattemyndighetene gjennomfører bransjekontroller uten at konkrete bransjer er angitt. Frivillighet vil derimot normalt ikke foreligge når det er kjent at skattemyndighetene har eller vil iverksette kontrolltiltak på et konkret område, eller dersom kontrollaktivitet må påregnes som følge av oppslag i pressen.”

I saker hvor vilkårene for frivillig retting er oppfylt, ilegges ikke tilleggsskatt. Dette til tross for at vilkårene for å ilegge tilleggsskatt i utgangspunktet er oppfylt. Frivillig retting fritar imidlertid ikke for at inntekten og formuen blir skattlagt på vanlig måte. Det beregnes også renter etter de alminnelige regler for inntekter og formue som oppgis.

Som en hovedregel kan det være greit å være oppmerksom på at skattyter som vil søke om skatteamnesti må sørge for at forholdet tas opp med skattemyndighetene før skattemyndighetene tar opp forholdet. Er skattemyndighetene først ute med å undersøke og kontrollere forhold som medfører avdekking av utenomholdt inntekt eller formue er det for sent å søke om fritak for tilleggskatt.