Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2020

Regelverksforenklinger og økt rettssikkerhet for skattytere var hovedbudskapet da Regnskap Norge møtte i finanskomiteens høring om Statsbudsjettet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Mandag 14. oktober deltok vi i høring hos finanskomiteen om skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2020. Forenklingsarbeidet, ny verdsettelsesregel for nystiftede aksjeselskap og skatteklagenemnda var temaene vi kommenterte. Vi fikk også rettet søkelyset mot naturalytelsesreglene konkret. Her en oppsummering av de sakene vi tok opp:

Forenklinger skatte- og avgiftsregler

Det er positivt at regjeringen har satt seg høye mål for forenklinger for næringslivet. Skatteetatens og Finansdepartementets forenklingsprosjekt er etablert som ledd i dette, og har etterlatt forventninger om økt trykk på regelverksforenklinger. I statsbudsjettet omtales resultatene av arbeidet, hvor vi registrerer at prosjektet i hovedsak har blitt konsentrert om å oppnå forenklingseffekt gjennom digitalisering.

Det er bra at mulighetsrommet i ny teknologi utnyttes til å effektivisere tilgangen til offentlige tjenester. For å levere på forenklingsmålet, er det imidlertid etter vårt syn ikke nok å sette strøm på kommunikasjon og prosesser mellom de næringsdrivende og myndighetene. Like viktig er å forenkle det materielle skatte- og avgiftsregelverket som ligger i bunn.

Regnskap Norge er blant flere organisasjoner som har spilt inn en rekke forenklingstiltak til regler som i dag er kompliserte og ressurskrevende å etterleve. Vi savner en oppfølging av dette i prosjektet.

Vi mener det er viktig at regelverksforenklinger gis prioritet på lik linje med digitaliseringssporet. Oppfordringen til finanskomiteen var derfor å gi en klar føring til forenklingsprosjektet om å oppfylle det.

Verdsettelse nystiftede selskaper, reversering av forenkling

Den neste saken vi kommenterte handler også om forenkling, men med forslag i motsatt retning. Saken gjelder nystiftede selskaper der regjeringen vil oppheve dagens regel for formuesverdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer.

I stedet for å fjerne regelen kun for de tilfellene der den har slått uheldig ut, dvs. der selskapet i stiftelsesåret har vært del i en fusjon eller fisjon, oppheves den for alle. Med det fjernes en praktisk og god forenkling for et stort antall aksjonærer. For eksempel er regelen meget viktig for at aksjonærene får sine formuesverdier forhåndsutfylt i skattemeldingen.

På denne bakgrunn ba vi finanskomiteen om å begrense fjerningen av unntaket til fusjons- og fisjonstilfellene alene.

Skatteklagenemnda og rettssikkerhet

Det har siden oppstarten av Skatteklagenemnda vært et stort problem med restanser, som har ført til urimelig lange saksbehandlingstider. Det er et rettssikkerhetsproblem for skattyterne. Etter vår mening har sekretariatet vært underbemannet helt siden starten.

Det er positivt at regjeringen foreslår at sekretariatet for 2020 skal få en tilleggsbevilgning på 8 millioner for å styrke bemanningen. Det er også positivt at Skatteklagenemnda er gitt en egen post i budsjettet.

På den annen side mener vi at tilleggsbevilgningen ikke vil være nok til å bemanne opp sekretariatet tilstrekkelig.  Den såkalte Oxford-rapporten anbefaler at sekretariatet får tilført ca. 20 saksbehandlerårsverk for å få ned restansene. Vi synes dette er et realistisk antall, og uttrykte til finanskomiteen at bevilgningen burde vært høyere.

Fortsatt liv i naturalytelsessaken

Finansministeren har tidligere i et avisintervju sagt seg ferdig snakket om naturalytelsessaken. Det kan vi dessverre ikke si oss enig i. Reglene for rapportering av tredjepartsytelser er så omfattende og detaljerte at de ikke er mulig å etterleve fullt ut i praksis. Når det er tilfelle skylder vi næringslivet og skattyterne å holde praten gående. Vi tok opp utfordringene i skriftlig notat til finanskomiteen i forkant, og under høringen fikk vi mulighet til å utdype på direkte spørsmål fra komitemedlemmer.

Det er tydelig at Regnskap Norge har markert seg i saken, og at stadig flere får øynene opp for konsekvensene. Vi vil fortsette å bruke vår stemme inn mot politikere, myndigheter og i det offentlige rom med sikte på å påvirke til endring.

Høringen på Stortingets Nett TV

Høringen kan ses i opptak her. Adm.dir. Christine Lundberg Larsens innlegg vises 18:30 ut i sendingen.

Vedlegg:

Skriftlig notat til finanskomiteen