Høringssak om å overføre klagesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Finansdepartementet foreslår å overføre enkelte typer klagesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet. Regnskap Norge er sterkt kritiske til de forslagene som er fremmet, som vi mener svekker skattyternes rettssikkerhet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatteklagenemnda har helt siden oppstarten 1. juli 2016 slitt med stadig økende restanser av klagesaker. Situasjonen har lenge vært uholdbar. For å bøte på dette, har Finansdepartementet fremsatt forslag om å overføre deler av klagesaksbehandlingen fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet.

Flytting av klager på tvangsmulkt og klager gjeldende mindre beløp

Departementet foreslår for det første at alle klager på tvangsmulkt etter a-opplysningsloven skal flyttes til Skattedirektoratet. Etter dagens regler er Skattedirektoratet klageinstans for vedtak om tvangsmulkt blant annet ilagt med hjemmel i Skatteforvaltningsloven. Skattedirektoratet vil da bli klageinstans for alle typer klager som gjelder tvangsmulkt.

Videre foreslås det at Skattedirektoratet skal behandle klagesaker hvor klagen gjelder mindre beløp. Det er foreslått at saker hvor beregningsgrunnlaget for skatt/avgift er kr 50 000 eller lavere skal behandles av direktoratet.

Regnskap Norges kommentar

Regnskap Norge går i høringssvaret sterkt imot de foreslåtte tiltakene. Etter vår vurdering vil dette innebære en forverring av skattyternes rettssikkerhet.

Å flytte deler av klagebehandlingen tilbake til Skattedirektoratet er etter vår oppfatning kun et forsøk på å løse restansesituasjonen ved å reversere hele formålet med egen skatteklagenemnd. Selv om skattyters forventning om saksbehandling innen rimelig tid også er et element i rettssikkerheten, mener vi at prinsippet om at det er en uavhengig og selvstendig instans som overprøver vedtak er helt avgjørende.

Den eneste riktige løsningen på restanseproblemet vil da være å tilføre Skatteklagenemnda med tilhørende sekretariat tilstrekkelige ressurser til å behandle alle klagesaker som kommer inn, innen rimelig tid.

Lang saksbehandlingstid for klagesaker skyldes dels at mange saker befinner seg lenge hos skattekontorene før de sendes over til nemnda. Mer effektiv behandling av sakene ved skattekontorene vil kunne korte ned saksbehandlingstiden totalt sett.

Regnskap Norge foreslår derfor i vårt høringssvar at det lovfestes en tidsfrist for skattekontorenes behandling av klagesaker før de sendes videre til skatteklagenemnda.

Videre påpeker vi at skattekontorenes forberedende behandling av klagesakene er uheldig fordi sekretariatet og dermed nemnda kan påvirkes av måten skattekontorene har fremstilt saken på.

Vi mener sakene bør oversendes sekretariatet uten noen form for forberedelser fra skattekontorenes side for å sikre at saken vurderes med nye øyne og blir underlagt en uavhengig og selvstendig behandling.

Hele høringssvaret til Regnskap Norge kan du lese her

Høringsnotatet til Finansdepartementet og øvrige høringssvar kan du lese her