Databriller betalt av arbeidsgiver - skattemessig behandling

Briller, eller databriller, dekket av arbeidsgiver kan mottas skattefritt av arbeidstaker dersom behovet for slike briller er godtgjort av sakkyndig lege eller optiker.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I nedenfor inntatte artikkel ser vi nærmere på arbeidstakers rettigheter og den skattemessige behandlingen av briller som bekostes av arbeidsgiver.

Krav på synsundersøkelse
Arbeidstakers rett på databriller er regulert i forskrift til arbeidsmiljøloven datert 6.12.2011 nr 1355 "om organisering, ledelse og medvirkning"  § 14-4. Bestemmelsen lyder slik:

"§ 14-4.Undersøkelse av arbeidstakeres syn ved arbeid ved dataskjerm

Arbeidstakerne som jevnlig og som en betydelig del av sitt arbeid arbeider ved dataskjerm, skal få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner:

  • før de begynner arbeid ved dataskjermen,
  • Databriller betalt av arbeidsgiver - skattemessig behandling og
  • dersom de får synsproblemer som kan skyldes arbeidet ved dataskjermen.

Dersom utfallet av prøven eller undersøkelsen gjør det nødvendig, og dersom vanlige synskorrigerende hjelpemidler ikke kan benyttes, skal arbeidstakerne få spesielle synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for vedkommende arbeid.Arbeidstakerne skal ha rett til undersøkelse hos øyespesialist dersom utfallet av undersøkelsen og prøvene nevnt i første ledd gjør det nødvendig.

Utgifter til spesielle synskorrigerende hjelpemidler skal dekkes av arbeidsgiver."

Skattemessig behandling
Den skattemessige behandlingen av arbeidsgivers dekning av briller til en ansatt er ikke særskilt regulert i verken skatteloven eller forskriftene til denne. For å vurdere hvorvidt dette er å anse som en skattepliktig ytelse for arbeidstaker må vi se hen til hovedregelen i skatteloven § 5-1. Her bestemmes at enhver fordel vunnet ved arbeid er skattepliktig inntekt. Dekker arbeidsgiver utgiftene til databriller som hovedsakelig benyttes i forbindelse med arbeid foran en dataskjerm, vil den private fordelen være liten eller svært begrenset, og arbeidstaker må kunne bli hørt med at dette ikke er noen fordel som han skal skattelegges for.

For at arbeidstaker ikke skal bli skattepliktig for arbeidsgivers dekning av briller må brillen være en såkalt databrille. Med databrille menes særskilt brille kun til bruk i arbeidssituasjonen ved dataskjerm. Som oftest er dette en enstyrkebrille. Standard progressive briller (som egner seg til daglig bruk) kommer ikke inn under definisjonen av databriller. Hvis arbeidstakeren må ha en brille som er annerledes enn den som brukes til daglig, på grunn av arbeid ved dataskjerm, skal alle kostnader til synstester, eventuelt behov for oppfølging hos spesialist og nødvendige synshjelpemidler kunne dekkes av arbeidsgiver.

Spesielle utgifter til montering, valg av type glass, innfatning og lignende kan avtales i den enkelte virksomhet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Fordi utgiftene belastes arbeidsgiver, vil det være arbeidsgivers vurdering som er retningsgivende for om dette er nødvendig og derfor skattefritt for arbeidstaker.

Dersom en brille hovedsakelig benyttes for å dekke privat bruk, og i liten grad benyttes i arbeidet, ligger det an til at arbeidsgivers dekning av denne type kostnader blir å anse som en skattepliktig fordel.

"Rimelig" brille
For at arbeidsgivers dekning av utgifter til briller skal være skattefri må brillene være vurdert som nødvendig av lege eller optiker. Dette følger av lang og ensartet praksis, slik dette kommer til uttrykk i Lignings-ABC. Brillene må ha spesialtilpassede brilleglass, og brillen må ha en rimelig innfatning. Det er enkelt å overlate til optikeren å vurdere behovet for briller. Det arbeidsgiver og arbeidstaker må vurdere, er hva som er en ”rimelig” brille.

Hva som faller inn under definisjonen av en rimelig brille er en skjønnsmessig vurdering. At brillen er levert av kjente merkevareleverandører kan imidlertid ikke diskvalifisere fra skattefrihet.

Er prisen på brillen svært høy, sett i forhold til hva som er normalt for briller, skal arbeidstaker fordelsbeskattes for pris utover normalpris på briller. 

Mange arbeidsgivere har i eget arbeidsreglement inntatt en øvre grense for hva arbeidsgiver dekker, slik at det ikke er tvil om hva arbeidstakeren eventuelt må dekke av egen lommebok. Dette mener vi i NARF er fornuftig. 

Solbriller og linser
Solbriller og linser vil under ingen omstendigheter kunne dekkes av arbeidsgiver uten tilsvarende fordelsbeskatning av arbeidstaker.