Forslag til ny skatteforvaltningslov

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til ny skatteforvaltningslov. Forslaget innebærer en samling av forvaltningsreglene for skatt og avgift i én uttømmende lov. Målet er å øke tilgjengeligheten for brukerne.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, vedtaksprosedyrer, klage og endring, opplysnings- og oppgaveplikter, kontrollhjemler, administrative sanksjoner, saksanlegg mv. Reglene er i i dag gitt i mange ulike skatte- og avgiftslover, i ligningsloven og i forvaltningsloven. Det er også fastsatt et betydelig antall forskrifter i medhold av de samme lovene. Dette er verken oversiktlig eller brukervennlig.

 Hovedformålet med samlingen av skatteforvaltningsreglene i en uttømmende skatteforvaltningslov er å øke tilgjengeligheten for brukerne gjennom harmonisering og samordning. Det er lagt vekt på at løsningene som velges styrker skattyternes rettssikkerhet. Det legges i begrenset grad opp til innholdsmessige endringer, utover det som er nødvendig for å harmonisere og samordne.

 Departementet fremmer likevel forslag til enkelte materielle endringer i skatteforvaltningsregelverket. De viktigste endringsforslagene er i følge departementet endringer i fastsettingsmodellen for formues- og inntektsskatt mv., klageadgang på bindende forhåndsuttalelser, nye frister for endring av fastsetting og nye regler om administrative reaksjoner (tilleggsskatt mv.).

Skatteforvaltningsloven vil erstatte ligningsloven. I tillegg vil den nye loven erstatte en rekke skatteforvaltningsregler i annet regelverk, blant annet merverdiavgiftsloven, særavgiftsloven, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, svalbardskatteloven og artistskatteloven. Den vil også i hovedsak erstatte forvaltningsloven der den gjelder på skatteområdet. Som et neste ledd i revisjonen, tar departementet sikte på å samle alle forskrifter om skatteforvaltning i en samleforskrift til den foreslåtte loven.

Høringsfristen er 2. mars 2015. NARF vil behandle saken i sitt fagutvalg.

Vedlegg:

Høringsnotat ny skatteforvaltningslov

Pressemelding fra Finansdepartementet