Spørsmål om hva som er et helt år ved gjennomsnittsligning av skogbruk

Begrepene "hele kalenderår" og "overdragelsesåret" i skatteloven § 14-81 skal forstås som tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. desember det samme året. Rettsforståelsen skal først få anvendelse fra inntektsåret 2015.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet skriver følgende i en prinsipputtalelse av 26. mars 2015:

"Spørsmål om hva som er et helt år etter skatteloven § 14-81 første ledd bokstav a og fjerde ledd bokstav a 

Skattedirektoratets uttalelse 4. april 2014 - ikrafttredelse

Skattedirektoratet avga en uttalelse 4. april 2014 om den nærmere forståelsen av begrepene "hele kalenderår" i skatteloven § 14-81 første ledd bokstav a og "overdragelsesåret" i fjerde ledd bokstav a.

Skattedirektoratet legger til grunn at begrepene skal forstås som tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. desember det samme året.

Etter henvendelse fra en bransjeorganisasjon er vi gjort oppmerksom på at en omlegging av praksis kan ha uheldige konsekvenser for skattytere som hadde planlagt overdragelse av virksomhet 1. januar 2014, ut fra en forståelse av dette året skulle anses som et helt eierår for overtakeren. Disse skattyterne hadde innrettet seg da vi avga vår uttalelse i april 2014.

Vi er derfor kommet til at den rettsforståelsen som går fram av uttalelsen skal praktiseres fra og med inntektsåret 2015.

Se også prinsippputtalelsen: Spørsmål om hva som er et helt år etter skatteloven § 14-81 første ledd bokstav a og fjerde ledd bokstav a "