Høyesterett avviser fradragsrett for kildeskatt på utbytte omfattet av fritaksmetoden

I en dom avsagt av Høyesterett slås det fast at kildeskatt som selskaper betaler på utbytte fra aksjer omfattet av fritaksmetoden ikke gir fradragsrett i norsk inntekt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Høyesterett avsa den 6. november 2014 dom i saken hvor to selskaper i Telenor konsernet hadde krevet fradrag for kildeskatt betalt i utlandet på aksjer som her i landet var omfattet av fritaksmetoden. Selskapet mente skatteloven § 6-24, som hjemler fradragsrett for kostnader som pådras for å erverve inntekt som er skattefri etter § 2-38, også måtte omfatte kostnader til kildeskatt betalt av utbytte på aksjene. Et flertall av dommerne i Høyesterett var ikke enig i selskapets syn. Høyesterett viste til at bestemmelsen i § 6-24 hjemler fradragsrett for kostnad som er pådratt «for å erverve inntekt». Kildeskatt måtte etter flertallets syn anses som en kostnad som var et resultat av inntekten, og ikke en kostnad som var pådratt som ledd i å erverve den.