Om fusjon mellom stiftelse og heleid aksjeselskap kan gjennomføres skattefritt

I bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at det ikke er hjemmel for å fusjonere skattefritt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den bindende forhåndsuttalelsen handlet om en stiftelse som ønsket å bli fusjonert skattefritt med sitt heleide eiendomsselskap. Eiendomsselskapet er organisert som aksjeselskap.

I forhåndsuttalelsen konkluderer Skattedirektoratet med at skattefri fusjon ikke kan gjennomføres etter den ordinære fusjonsbestemmelsen i skatteloven § 11-2 om skattefri fusjon av aksjeselskaper mv. Her kommer direktoratet frem til at vilkårene om «likestilt» og «likeartet» ikke er oppfylt mellom stiftelse og aksjeselskap.

Dernest vurderte Skattedirektoratet om skattefri fusjon likevel kan gjennomføres med hjelp av ulovfestet rett. Det følger av Ot.prp. nr. 71 (1995-96) at hensynene som taler for å godta skattefri fusjon av aksjeselskaper, tilsier at en også godtar skattefri fusjon mellom andre selskapstyper.

Skattedirektoratet legger her til grunn at også den ulovfestede rett synes å bygge på en forutsetning om at fusjonspartene må være likestilt med aksje- og allmennaksjeselskap, men at det er lempet på kravet om at fusjonspartene skal ha samme selskaps- og ansvarsform. Dette under betingelse av at det er vesentlig sammenfall i ligningsmåte og materielle regler på selskaps- og eiernivå. Direktoratet kom etter dette til at en stiftelse ikke er "likestilt" med aksjeselskap etter skatteloven § 10-1, og at det ikke er grunnlag i ulovfestet rett for å frita den beskrevne fusjonen for beskatning. 

Les hele uttalelsen her.