Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede hvordan skatteoppkrevingen (arbeidsgiverkontroll, innkreving og føring av skatteregnskapet) kan organiseres i Skatteetaten for å oppnå en bedre og mer effektiv skatteoppkreving. Utredningen skulle også inneholde forslag til nødvendige regelverksendringer, plan for eventuelle endringer i IKT-systemløsninger og vurdering av arbeidsrettslige- og personalmessige forhold.

Skattedirektoratets rapport ble oversendt Finansdepartementet 24. november 2014, og er den samme som nå er sendt på høring. Høringsfristen er 2. mars 2015.

Målet med omorganiseringen er i følge forslaget styrket innsats mot svart økonomi, bedre rettssikkerhet, redusert ressursbruk, forenkling for innbyggerne og bedre grensekontroll.

Les høringsbrev og høringsnotat