Presisering – når anvendes lineære avskrivninger skattemessig – uttalelse fra Skatteetaten

Tidligere denne måneden informerte vi om to uttalelser fra Skatteetaten vedrørende anvendelsesområdet for lineære avskrivninger. Vi har i ettertid fått enkelte henvendelser om hvordan uttalelsene skal forstås når det gjelder leietakers påkostninger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I brev av 19. februar 2014 skrev skatteetaten følgende vedrørende dette:

 «Leietakers påkostning

Påkoster leietaker leid driftsmiddel blir han normalt ikke eier av påkostningen. Kostnadene kan derfor ikke saldoavskrives hos leietaker. Påkostningene anses som en del av leiekostnaden, og føres til fradrag jevnt fordelt over leieperioden. Dette er likevel ikke lineær avskrivning etter definisjonen ovenfor.

 Egenretting

 Vi ber med dette om at de som benytter lineære avskrivninger foretar en vurdering av om slik avskrivning er berettiget og eventuelt foretar en korrigering ved innlevering av årets oppgaver.»

 I brev av 12. mars 2014 kommer skatteetaten med enkelte presiseringer til det første brevet. Om leietakers påkostninger sies følgende:

 «Leietakers påkostning – leietaker blir ikke eier av påkostning

Påkostningene anses som en del av leiekostnaden, og føres til fradrag jevnt fordelt over leieperioden. Opphører leieforholdet, kan restbeløpet føres direkte til fradrag. Les mer i Lignings-ABC, Driftsmiddel – allment om fradrag for inngangsverdi, punkt 6.6 – se neste side.

For resultatet er det uvesentlig om påkostningen fordeles som leiekostnad over leieperioden eller som lineær avskrivning over samme periode med samme beløp. Rettledningen til avskrivningsskjemaet, RF-1084, gir anvisning om at påkostninger på leide lokaler føres i post 120.»

 Vi har vært i kontakt med Skatteetaten og stilt spørsmål om hvordan presiseringen er ment å forstå, og har fått følgende svar:

 «Skatteetaten bekrefter at når leietaker er berettiget til å fordele påkostningen over leieperioden kan post 120 i avskrivningsskjemaet benyttes.

 I brevene har Skatteetaten redegjort for den skattemessige behandlingen av vedlikehold og påkostninger på utleieobjekt på både utleiers og leietakers hånd, herunder hvem som skal avskrive etter saldoreglene og hvem som skal fordele kostnaden over leieperioden. Skatteetaten opplyser at anmodningen om egenretting var ment for de som eventuelt har benyttet feil regelsett slik at avskrevet/ fradragsført beløp ved ligningen ble feil. Disse anmodes om å behandle påkostningen etter korrekt regelsett fremover

Tidligere nyhetssak med link til skatteetatens brev