Utfisjonering av eiendom og etterfølgende salg av aksjer – ikke grunnlag for gjennomskjæring

Høyesterett fastslår i en enstemmig dom avsagt 12. mars 2014 at det ikke er grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring selv om utfisjonering av eiendommen i eget selskap skjedde etter at avtale om salg var inngått.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har i tidligere uttalelser lagt til grunn at ulovfestet gjennomskjæring vil kunne anvendes i saker der skattyter har planlagt salg av innmat/virksomhet, men i stedet fisjonerer ut innmaten/virksomheten og selger aksjene i det utfisjonerte/overtakende selskapet. Uttalelsene har bygget på en lovforståelse om at en slik omorganisering med påfølgende aksjesalg er skattemessig motivert og illojal, slik at vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring er oppfylt. Se for eksempel BFU 24/08 og 05/05.

I Høyesterettsdom avsagt 12. mars 2014 (ConocoPhillips Skandinavia AS) er denne problemstillingen nærmere vurdert og avklart. Saken dreier seg om hvorvidt utfisjonering av en eiendom i et «Single purpose»-selskap for deretter å selge aksjene i selskapet, skattemessig likevel kunne behandles som salg av eiendommen etter reglene for ulovfestet gjennomskjæring. Flertallet i Skatteklagenemda hadde kommet til at det var grunnlag for gjennomskjæring. Begrunnelsen var at fisjonen av eiendommen ut i et eget selskap skjedde først etter at en kjøper var funnet, og at fisjonen og gjennomføring av salg av eiendommen som et aksjesalg dermed var skattemessig motivert og illojal mot reglene i fritaksmetoden.  

Høyesterett slår i dommen fast at hverken fisjonen eller aksjesalget i utgangspunktet var skattepliktig, jf reglene for skattefri fisjon i skatteloven § 11-4 og fritaksmetoden i § 2-38. Spørsmålet var da om det var illojal omgåelse av skattereglene å besørge gjennomføring av eiendomssalget på denne måten for å komme inn under fritaksmetoden. Et tema i dommen var tidsmomentet, fordi fisjonen skjedde først etter at avtalen om salg av eiendommen var avtalt. Retten legger til grunn at selgerselskapet utvilsomt har hatt skattebesparelse som hovedmotiv ved valg av fremgangsmåte, men viser til at resultatet av fremgangsmåten som ble valgt likevel ikke kan sies å være i strid med fritaksmetodens formål. Etter innføring av fritaksmetoden overføres ofte fast eiendom ved skattefritt salg av aksjer. Høyesterett mener dette er noe lovgiver er klar over og må sies å ha akseptert. Høyesterett avviser også at tidsmomentet gjør handlingen illojal og uttaler om dette:

«Det lar seg vanskelig begrunne at en ellers akseptabel fremgangsmåte skal bli illojal og gjenstand for gjennomskjæring bare fordi fisjonen og salget skjer tilnærmet samtidig:»

Videre uttaler Høyesterett:

«I totalvurderingen av om gjennomskjæring skal foretas mener jeg det ikke kan ses bort fra at lovgiveren med åpne øyne har innført et regelverk som innbyr til nettopp den organisasjonsformen og fremgangsmåten som vår sak er et eksempel på. Samtidig har lovgiveren - etter utførlige vurderinger ved to anledninger - avstått fra å lovfeste regler som kunne begrense rekkevidden av skattefritaket dersom det var ønskelig. Ligningsmyndighetene, og domstolene, bør i en slik situasjon etter min oppfatning være varsomme med å anvende den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Jeg viser til det jeg tidligere har uttalt om hensynet til forutberegnelige regler på skatterettens område.»

Det er etter Høyesteretts avklaring klart at skattemyndighetene må legge om praksis med hensyn til anvendelse av ulovfestet gjennomskjæring i tilsvarende saker. Det må etter dommen anses som helt legitimt å fisjonere ut eiendeler som ønskes solgt, for deretter å selge aksjene og komme inn under fritaksmetoden. En endring av rettstilstanden i forhold til Høyesteretts standpunkt, må eventuelt skje ved en fremtidig lovendring.

Dommen kan du lese her: