Husk fristen for skattefri omdanning 1. juli

Dersom en skal kunne gjennomføre skattfri omdanning til aksjeselskap med virkning for inneværende år, er det et vilkår at selskapet er stiftet og melding er sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli. Denne fristen er absolutt!

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forutsatt at selskapet er stiftet og meldt innen fristen for skattefri omdanning, kan selskapsfastsettelse gjennomføres med virkning fra 1. januar i år. Dette forutsetter at det nystiftede selskapet foretar skattetrekk og beregner arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli dersom selskapet utbetaler lønn til aksjonær eller andre ansatte.

Er fristen overholdt vil virkningen være at selskapet skattlegges for virksomhetens resultat, og aksjonæren skattlegges for formuesverdien av aksjene og utbytte som utdeles fra selskapet.

Oversittes fristen for å melde selskapet til Foretaksregisteret kan det ikke foretas selskapsfastsettelse i omdanningsåret, og omdanningen gis først virkning fra neste årsskifte.

Du finner nærmere forklaring vedrørende reglene for omdanning i Skatte-ABC kapitlet «Virksomhet – omdanning/skifte av eierform» her.