Hva du må tenke på når du klager på ligningen

En klage bør utformes slik at budskapet på best mulig måte vinner frem hos skatteetaten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det å skrive en skatteklage krever at du finner frem til aktuelle fakta og dokumentasjoner, og får frem hva klagen gjelder. Det er en fordel om berørt regelverk blir nevnt og at du gir din vurdering av faktum opp mot lovverket. Det å skrive en god klage kan være forskjellen på om klagen vinner frem eller ikke.

Dessverre er det en del skattytere som skriver skatteklager som preges av personlige synspunkter, og hvor det som er vesentlig utelates eller blir for bortgjemt. Forhold som ikke er relevant for saken bør utelates.

De formelle kravene til klage er ikke mange, men ligningsloven § 9-2 nr 2 krever at klagen er skriftlig. Det er videre et krav at klagen inneholder bestemte påstander og redegjør for de forhold påstandene bygger på.

En god klage inkluderer:

  • om klagen er levert innen klagefristen 
  • hvorfor klagen eventuelt bør behandles, dersom den er levert etter klagefristen
  • hva saken gjelder (faktum i saken)
  • hvordan saken er behandlet av skatteetaten
  • begrunnelse for hvorfor skattyter mener forholdet er feilaktig behandlet (skattyters egen forståelse av regelverket sett opp mot faktum i saken)
  • henvisning til relevant regelverk
  • forhold som kan tilsi at tilleggsskatt ikke skal ilegges eller ilegges med redusert sats, dersom tilleggsskatt er aktuelt å ilegge fra skatteetatens side

Klage over ligningen må leveres innen seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt skattyter, likevel slik at klagefristen tidligst utløper 10. august. Dersom fristen er utgått, kan man anmode om at klagen tross fristoverskridelsen likevel realitetsbehandles.