I budsjettforliket for 2016 settes skattefri sats for bilgodtgjørelse ned til kr 3,80 pr km

I tillegg er det verdt å merke seg at det innføres full skatteplikt på sluttvederlag ved oppsigelse. Forslaget om skatteplikt på overdragelse av gårdsbruk innen familien ble derimot forkastet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattefri sats for kilometergodtgjørelse for tjenestereiser settes ned til 3,80 kr/km for alle personbiler. Satsen i 2015 er til sammenligning 4,10 kr/km for de første 10.000 km, hvilket gjør at skattefri kilometergodtgjørelse kan bli redusert med 3.000 kroner fra 2015 til 2016. 

Skatteplikt på sluttvederlag Til tross for urolige tider i arbeidsmarkedet, velger Stortingsflertallet å innføre skatteplikt på sluttvederlag for arbeidstakere som helt eller delvis må slutte i arbeidet på grunn av innskrenkninger, nedbemanning, avvikling eller konkurs. Gjeldende bestemmelse om skattefrihet er i utgangspunktet forbeholdt sluttvederlag som etter overenskomst mellom LO og NHO blir utbetalt ved oppsigelse, jf skatteloven § 5-15 første ledd bokstav a. Ikke-tarifffestet sluttvederlag er skattepliktig etter dagens regler, men det har vært mulig å søke ettergivelse for skatten.

Overdragelse av gårdsbruk innen familien Innenfor landbruket foreslo Regjeringen i forslaget til statsbudsjett å innføre skatteplikt på overdragelse av gårdsbruk innen familien. Dagens regler innebærer at landbrukseiendom kan realiseres uten gevinstbeskatning når eiendommen overdras innen selgerens familie, og kjøperen er arveberettiget, selgeren har eid eiendommen i 10 år eller mer, og salgssummen ikke overstiger 2/3-deler av antatt salgsverdi. Kjøper kan etter dagens regler skrive opp skattemessige verdi på eiendommen med tilhørende bygninger til ¾-deler av antatt salgsverdi uten beskatning for selger. Budsjettforliket reverserer forslaget. Vi antar forliket innebærer at gjeldende bestemmelser fullt ut videreføres inn i 2016.

Øvrige skatte- og avgiftsendringer Her er noen andre sentrale endringer på skatteområdet, sett i forhold til Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett: 

 • Skattesats i den nye trinnskattens trinn 1 reduseres til 0,44 pst. Opprinnelig forslag fra Regjeringen var 0,9 %. Skatteeffekten er opptil 300 kroner.
 • Innslagspunktet i trinnskattens trinn 1 økes med 1 000 kroner til 159 800 kroner. 
 • Skattefradraget for pensjonister settes til 29 880 kroner.
 • Økt forsørgerfradrag, 2.000 kroner
 • Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 10.000 kroner
 • Øke grensen for når frivillige må betale arbeidsgiveravgift til 55.000 kroner per ansatt / 550.000 per organisasjon
 • Økt grense for fradrag ved gaver til frivillige organisasjoner fra 20.000 til 25.000

I tillegg er det gjort en del endringer innenfor særavgiftsområdet:

 • Grønn provenynøytral omlegging av engangsavgiften,økt CO₂-komponent
 • Grønn provenynøytral omlegging av engangsavgiften,økt NOₓ-komponent
 • Grønn provenynøytral omlegging av engangsavgiften,redusert effektkomponent
 • Grønn provenynøytral omlegging av engangsavgiften,bunnfradrag vektkomponent
 • Økt el-avgift 1,5 øre
 • Økt smøreoljeavgift med 5%
 • Økt svovelavgift med 5 øre
 • Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) økes med 20 kr/tonn CO₂-ekvivalenter
 • Avgift på utslipp av NOₓ økes med 1,50 kroner per kg
 • Innføre avgift på flyreiser

Hele budsjettavtalen finner her.

Regjeringens opprinnelige forslag til skatte- og avgiftsendringer er oppsummert her.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 7
  Klokke Created with Sketch.