IKEA tapte sak i Høyesterett om krav på rentefradrag

Saken gjaldt spørsmålet om IKEA hadde krav på fradrag for renter betalt på konserninternt lån i forbindelse med restrukturering av eierskapet til selskapets eiendommer i Norge. Fradrag ble nektet med grunnlag i den ulovfestede gjennomskjæringsregelen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Også anvendelsesområdet for skatteloven § 13-1 om interessefellesskap vurderes i dommen.

Om faktum

I korte trekk var faktum i saken at IKEA restrukturerte konsernet ved at eiendommer og eiendomskontrakter opprinnelig eiet av IKEA handel og eiendom AS, ble utfisjonert i egne singel purpose selskaper og lagt under et eget holdingselskap. Deretter kjøpte IKEA eiendom og handel AS aksjene i de utfisjonerte selskapene slik at eiendommene gikk fra å være direkte eiet til å bli indirekte eiet. Kjøpet av aksjene i eiendomsselskapene ble finansiert ved at IKEA handel og eiendom AS tok opp lån i konsernets internbank etablert i Belgia. Det ble betalt markedsrente og også øvrige lånevilkår var basert på vanlige markedsmessige vilkår.

Temaet for saken var om IKEA handel og eiendom AS kunne nektes rentefradrag for det konserninterne lån med grunnlag i skatteloven § 13-1 , eventuelt etter den ulovfestede regelen om gjennomskjæring. Ved ligningen, som gjaldt inntektsårene 2008 til 2012, ble selskapet nektet fradrag for rentekostnadene som utgjorde til sammen 439 millioner kroner. Staten påberopte at både vilkårene for å anvende den ulovfestede gjennomskjæringsregelen og skattelovens § 13-1 om tilsidesettelse var oppfylt.

Skatteloven § 13-1

Skatteloven § 13-1 gir hjemmel for å fastsette internprisen ved skjønn der det er interessefellesskap mellom partene. Høyesterett avviser i dommen at denne bestemmelsen kan anvendes, hvor det dreier seg om reelle egenkapitaldisposisjoner som er lovlig foretatt etter norsk aksjelovgivning. Egenkapitaldisposisjoner vil etter sin art kunne føre til inntektsreduksjoner som kun kan forklares med interessefellesskapet. Høyesterett uttaler, under henvisning til lovgivers uttalelse i tilknytning til vedtakelsen av § 13-1, at en finner det klart at bestemmelsen ikke var ment som et alternativ til den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. I så fall ville terskelen for gjennomskjæring i interessefellesskap bli lav, og lavere enn det som til nå har vært lagt til grunn i rettspraksis.

Dommen gir dermed på dette punkt en viktig avklaring av denne bestemmelsens anvendelsesområde.  
 

Ulovfestet gjennomskjæring

Grunnvilkåret for å foreta skattemessig gjennomskjæring etter den ulovfestede regelen, er at det hovedsakelige formålet med disposisjonen er å spare skatt. I tillegg kreves det at det etter en totalvurdering av disposisjonens virkning, herunder forretningsmessige egenverdi, skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig, fremstår som stridende mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen. Når flere disposisjoner utgjør en helhet, skal avgjørelsen av om grunnvilkår for gjennomskjæring er oppfylt, bedømmes etter en samlet vurdering av disposisjonene. Høyesterett uttaler i dommen at normen ikke til hinder for at enkeltledd i sammensatte disposisjoner som i og for seg kan ha et overordnet forretningsmessig formål, likevel bedømmes under gjennomskjæringsnormen dersom de er unødvendige ledd på veien mot å oppfylle dette formålet. 

Høyesterett konkluderte med at når en så transaksjonsrekken IKEA hadde gjennomført i sammenheng, var det ikke tvilsomt at det hovedsakelige formålet med disposisjonene hadde vært å spare skatt. I praksis innebar restruktureringen at IKEA handel og eiendom AS i første omgang hadde avstått eiendomsretten uten vederlag, for så i neste omgang gjenervervet eiendommene, og ved det pådro seg en stor gjeldsbyrde. Høyesterett hadde vanskelig for å se at fremgangsmåten ved reorganiseringen hadde noen forretningsmessig egenverdi, i det den mente at restrukturering av eierskapet kunne vært oppnådd uten at selskapet pådro seg de aktuelle rentekostnadene. Metoden en hadde valgt var med andre ord ikke nødvendig for å oppnå transaksjonens legitime formål. Høyesterett konkluderte videre med at det ville videre stride mot skattereglenes formål å gi selskapet rett til fradrag.

 

Dommen kan du lese her.