Illojal utnyttelse av fusjonsreglene

Fusjonsreglene kan ikke benyttes til å hente ut utbytte skattefritt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har 8. desember 2011 avgitt en bindende forhåndsuttalelse vedrørende fusjon og ulovfestet gjennomskjæring (artikkel 29. februar 2012 på skatteetaten.no):

"En personlig aksjonær eide to selskaper. Det ene selskapet, A AS, hadde ikke lenger virksomhet og en negativ egenkapital på 10 millioner. Aksjekapitalen var tapt. A AS hadde gjeld på 6 millioner til den personlige aksjonæren, og gjeld til eksterne kreditorer med 3 milloner. Slik saken var opplyst la direktoratet til grunn at disse fordringene måtte anses som tapt.

Aksjonærens andre selskap, B AS, gikk godt og hadde verdier for 15 millioner.

Planen var å fusjonere selskapene med selskap A AS som overtagende. Deretter skulle gjelden til den personlige aksjonæren og øvrige kreditorer nedbetales.

Innsender ønsket vurdert om ulovfestet gjennomskjæring kom til anvendelse på denne transaksjonsrekken.

Skattedirektoratet konkluderte med at en slik transaksjon ville være hovedsakelig skattemessig motivert og illojal mot fusjonsbestemmelsene. Det skattemessige motivet var at den personlige aksjonæren ved denne fremgangsmåten kunne få tilbakebetalt en fordring som egentlig var tapt, i stedet for å ta ut skattepliktig utbytte fra B AS.

Det fremgår av forarbeidene til fusjonsbestemmelsene Ot.prp. nr. 71 (1995-96) pkt. 2.3.5.1 at skattereglene ikke skal virke hemmende for næringslivets behov for å organisere seg mest mulig rasjonelt bedrifts- og samfunnsøkonomisk. Direktoratet påpekte at det ikke lenger var virksomhet i A AS.  Selskap B AS hadde derimot virksomhet som ga overskudd og store merverdier. En fusjon ville medføre at verdiene i B AS ble benyttet til å betale gjelden til A AS. Fusjonen kunne derfor ikke anses for å være i selskapenes interesse av bedriftsøkonomiske grunner. Derimot ville den private aksjonæren få tilbake sin tapte fordring, i stedet for å måtte ta ut utbytte fra selskap B AS som ville blitt beskattet på hans hånd med 28 % etter fradrag for skjermingsbeløpet, jf. skatteloven §§ 10-11 og 10-12. Skattedirektoratet uttalte at det ikke er intensjonen bak fusjonsreglene å ivareta den personlige aksjonærs behov, samt hensynet til kreditorer som har tapt sine fordringer.

Saken fremstår også som et eksempel på at skattytere må ta konsekvensen av de selskapsformer som er valgt."