Innspill til Finanskomiteen om skatte- og avgiftsforslagene i revidert

Regnskap Norge gir flere innspill, blant annet til forslaget om innføring av startavskrivninger, behov for utsatt betalingsfrist for 2. termin mva og lempninger i formuesskatten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Innspillene oppsummert er:

  • Merverdiavgift – betalingsforfall og straffesanksjoner under korona krisen: Det er behov for betalingsutsettelse for mva 2. termin, og forsinkelsesrenten bør settes ned mer enn forslaget på 6%.
  • Til forslaget om startavskrivninger for inntektsåret 2020: Innføring av 10% startavskrivninger på driftsmidler i saldogruppe d vil forhåpentligvis være et stimulerende tiltak, men da bør regelen gis virkning for de anskaffelser og påkostninger som skjer nå. Forslaget om at regelen først gis virkning for anskaffelser som skjer etter at regelen har trådt i kraft, kan gi bedrifter et uheldig incentiv til å utsette slike investeringer midlertidig.
  • Formuesskatten på arbeidende kapital må lempes for inneværende inntektsår. En utsettelse av innbetalingen vil ikke være tilstrekkelig når bedriftene i lang tid vil trenge likviditeten i virksomheten for å overleve.
  • Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd bør forlenges fra 31. mai til 31. august for næringsdrivende og selskaper. Fristen vil da sammenfalle med årets frist for å levere skattemeldingen for disse skattyterne.
  • Forslag om innføring av et næringsfradrag for selvstendig næringsdrivende, etter mal av minstefradraget for lønnsmottakere. I tillegg til å fjerne en diskrimineringsfaktor, er det god timing som ledd i tiltak for å berge og gjenoppbygge virksomheter etter korona.
  • Kommentar til proposisjonens omtale av omgåelsesregelen: Det er tidligere slått fast at den lovfestede omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2 ikke skal kunne gi grunnlag for å gjennomskjære fisjon før salg for å overdra konkrete eiendeler eller virksomhet gjennom skattefritt aksjesalg under fritaksmetoden. Regjeringens forsøk på å trekke et skille mellom overdragelse av eiendom og andre driftsmidler/virksomhet i denne forbindelse vil etter vår vurdering gi et kunstig skille som gir en uheldig og lite forståelig rettstilstand.

I brevet til Finanskomiteen gir vi avslutningsvis også noen kommentarer i forbindelse med korona-situasjonen generelt, og kompensasjonsordningen spesielt.

Les hele brevet her.