Konsernbidrag og endringsadgang – ny uttalelse fra Skattedirektoratet

Skattedirektoratet behandler i uttalelsen spørsmålet om rekkevidden av endringsadgang, både med hensyn til hvilke selskaper i konsernet adgangen omfatter, endring for etterfølgende år, samt konsekvenser av omorganiseringer som endrer selskapsstrukturen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Adgangen til å endre tidligere avgitt konsernbidrag bygger på ulovfestede regler og er utviklet gjennom praksis. Endring skjer ved økning eller reduksjon av tidligere avgitte bidrag. Som økning regnes også tilfeller hvor et selskap får avgi konsernbidrag, selv om det ved opprinnelig ligning ikke var avsatt konsernbidrag. Skattedirektoratet har i en tidligere publisert uttalelse avgitt 24. april 2013 behandlet en del praktiske spørsmål i forbindelse med endringsadgangen. I den nye uttalelsen, kommer direktoratet med enkelte presiseringer knyttet til endringsadgangen.

Skattedirektoratet legger i uttalelsen til grunn at endringsadgangen også vil kunne omfatte andre selskaper i konsernet enn de som opprinnelig mottok eller avga konsernbidrag. Det fremholdes også at det kan være aktuelt å endre for senere år enn det året endring av ligningen gjelder. Endringer forutsetter i alle tilfelle at endringene av konsernbidragene skjer innenfor ligningslovens frister, og at de alminnelige vilkårene for å yte konsernbidrag er oppfylt. Endringsadgangen vil innenfor endringsfristene vurderes etter en avveining av de skjønnsmessige kriteriene som oppstilles i ligningsloven § 9-5 nr 7. Det legges da blant annet vekt på skattyters forhold, sakens opplysning, beløpenes størrelse og hvor lang tid som er gått.

Skattedirektoratet fastslår at endringsadgangen ikke er begrenset til bare å reversere eller øke opprinnelig avgitte konsernbidrag. Når vilkårene for endring er oppfylt, kan selskap som har fått sin inntekt forhøyet avgi konsernbidrag til andre selskap innen konsernet, uavhengig av om selskapet opprinnelig ikke hadde gitt konsernbidrag til disse selskapene.

Når det gjelder endring av konsernbidrag for år etter det inntektsår en underliggende materiell endringssak er gjennomført, åpner Skattedirektoratet for at det kan være aktuelt dersom en er innenfor endringsfristene i ligningsloven § 9-6. Også her må endringsadgangen bero på en helhetsvurdering av saken, med utgangspunkt i de skjønnsmessige vilkårene i ligningsloven § 9-5 nr 7.

Skattedirektoratet uttaler videre at det er anledning til å yte sirkelkonsernbidrag også ved endring av konsernbidrag. Sirkelkonsernbidrag innebærer at selskapet både mottar og avgir konsernbidrag samme år. 

Dersom det gjennomføres endring av ligning flere år etter det opprinnelige inntektsåret, kan det ha skjedd omorganiseringer som har medført endringer i selskapsstrukturen. Skattedirektoratet legger til grunn at endring av konsernbidrag i så fall forutsetter at selskapene eksisterte både i det inntektsår ligningen er endret for, og i det året endringen av konsernbidrag besluttes.

Skattedirektoratets uttalelse avgitt 25. juni 2014.

Skattedirektoratets uttalelse publisert 24. april 2013.