Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Del

Du finner oversikten her.

Skattedirektoratet vil oppdatere oversikten sin kontinuerlig. Vi anbefaler derfor å bruke siden aktivt. Samtidig vil også vi publisere nyheter om endringer løpende, og gjøre vårt beste for å oppdatere denne siden løpende. 

Her er hva Skattedirektoratet sier om status pr 3. april 2020 (litt omredigert):

Endring i betalingsfrister

 • Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.
 • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
 • Arbeidsgiveravgift: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.
 • Innbetaling av finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

Har inntekten din endret seg den siste tiden?

En del mister inntekt på grunn av korona-situasjonen, fordi de blir permitert eller sagt opp.

Hvis dette gjelder deg, bør du raskt vurdere å

På den måten kan du lette din økonomiske situasjon ved at skattetrekket eller forskuddsskatten blir lavere.

Forskuddsskatt

Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt

Alle som skal betale 1. termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt innbetaling til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

MERK: 27. mars har regjeringen foreslått at også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli.

Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med din lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling. 

Du har også anledning til å endre forskuddsskatten eller skattekortet hvis økonomien din har endret seg som følge av koronaviruset.

Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15. april: Fristen utsettes til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter ikke skatt på alminnelig inntekt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for naturressurs- og grunnrenteskattepliktige.

Arbeidsgiver og a-meldingen

Tvangsmulkt stanses midlertidig

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars og 6. april.

Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

Arbeidsgiveravgiften

27. mars la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon for arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni). Det vil også etableres en ordning for å gi kompensasjon til foretakene i sone V. Tiltakene innebærer en endring i den godkjente avtalen om differensiert arbeidsgiveravgift og må godkjennes av ESA. Vedtakene må derfor utredes nærmere før endelig forslag legges frem i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

MERK: Skattedirektoratet kommer tilbake med oppdatert informasjon.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere etter vanlig satser. Har du allerede sendt a-melding for mars, skal du heller ikke gjøre noe med denne.

Skatteetaten ser på hvordan satsreduksjon skal gjennomføres, forutsatt at den blir vedtatt. Det kan bli nødvendig å gi betalingsutsettelse også for tredje termin.

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. 

Finansskatt

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatt 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. 

Forskuddstrekk

Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020.

Skattlegging av ansatte

Skatteetaten har avklart skattemessig håndtering av forhold som skyldes koronakrisen:

Skattefritak for nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen

Hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver er skattefrie og skal ikke rapporteres. Skattefritaket forutsetter at ytelsen gis midlertidig, er forholdsmessig, og er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte. Du skal ikke trekke skatt av disse ytelsene, og de blir ikke rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftspliktige. Se mer informasjon.

Firmabil under permittering - skatteplikt, trekkplikt og rapporteringsplikt

Firmabil kan, på grunn av koronasituasjonen, stå parkert hjemme hos den ansatte under permittering, uten at den ansatte fordelsbeskattes. Dersom den permitterte ansatte bruker firmabilen privat, uansett omfang, skal fordelen beregnes og rapporteres som normalt. Arbeidsgiver må gi beskjed til Skatteetaten hvis det ikke er kontante midler å gjennomføre forskuddstrekk i. Se mer informasjon.

Pendlerstatus: Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere under koronasituasjonen

For enslige pendlere kreves det som utgangspunkt hjemreise hver tredje uke for å opprettholde pendlerstatus. Dersom tiltak for å begrense smitte medfører at hjemreise ikke kan gjennomføres minst hver tredje uke, vil pendleren likevel kunne bli ansett som pendler, med eventuell rett til fradrag eller utgiftsgodtgjørelse etter ordinære regler. Se mer informasjon.

Tillatt opphold i Norge under ettårsregelen som følge av koronasituasjonen

Anvendelse av ettårsregelen ved arbeidsopphold i utlandet forutsetter at man ikke oppholder seg i Norge mer enn 6 dager i snitt per 12-månedersperiode. I forbindelse med koronasituasjonen er det gitt nærmere retningslinjer som åpner for lengre opphold i Norge. Se mer informasjon.

Kompensasjonsordningen for næringsdrivende og selskaper

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av kompensasjonsordningen for næringslivet.

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. Se pressemeldingen fra Regjeringen.

Kompensasjonsordningen er forventet å bli lansert rundt 17.april.

Skattemelding for næringsdrivende og selskaper

Tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende stoppes midlertidig

Ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap vil tvangsmulkt midlertidig stoppes.

Innleveringsfristen er 31. mai. Det er også mulig å søke om utsettelse.

Hvis du nylig har mottatt e-post fra Skatteetaten om at du kan bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering, kan du se bort fra dette. Skatteetaten ilegger per nå ikke tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen 2019.

Skatteetaten oppfordrer likevel næringsdrivende til å rapportere pliktige opplysninger innen fristen 31. mai.

For petroleumsselskaper (jf. petroleumsskatteloven § 5) er innleveringsfristen 30. april. Disse selskapene må sende søknad om utsatt levering til Oljeskattekontoret .
 

Avklaringer for næringsdrivende og selskaper

Omgjøring av utbyttevedtak som følge av koronapandemien

Besluttet utbytte som pga. koronapandemien omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet kan unntas beskatning under visse forutsetninger. Les hele uttalelsen.

Utsettelse med å oppfylle kravet til SAF-T regnskapsfil

Skattedirektoratet har besluttet at det ikke er nødvendig å søke om utsettelse med å oppfylle kravet til SAF-T regnskapsfil dersom det oppstår forsinkelser grunnet koronapandemien.

Se Skattedirektoratets uttalelse av 19. mars 2020.

Utkjøring av matvarer og liknende

Salg til personer som får varer levert på døren kan registreres som kontantsalg på kassasystemet når varene skannes på grunnlag av innsendt bestilling fra kunden, selv om betaling finner sted først ved levering hos kunden.

Se Skattedirektoratets uttalelse av 18. mars 2020.

Merverdiavgift

Leveringsfrister for mva-meldingen endres ikke

Det er ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene. Se informasjon om leveringsfrister.

Innbetalingsfrist utsettes

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 14. april er utsatt til 10. juni. 

Fristen for årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt. 

Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Dersom du har innbetalt merverdiavgiften for 1. termin, og du ønsker denne tilbakebetalt, må du ta kontakt med Skatteetaten. 

Tvangsmulkt stanses midlertidig

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Dette gjelder følgende mva-meldinger:

 • Mva-meldinger med forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).
 • Mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Selv om Skatteetaten nå stopper tvangsmulkt, oppfordres virksomhetene likevel til å levere mva-meldingen så snart de får anledning.

Endring i redusert sats for mva

Lav sats for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre reduseres fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020.  

Særavgifter

Midlertidig lettelse i kravene til tilintetgjøring/destruering av varer

Plikten til å melde ifra til Skatteetaten 48 timer før tilintetgjøring skal finne sted, oppheves inntil videre, og gjelder alle særavgiftene. Videre oppheves kravet til samtykke fra Skatteetaten før tilintetgjøring av varer finner sted. Dette gjelder både der tilintetgjøring finner sted i den registrerte virksomhetens godkjente lokale og der det kreves særskilt samtykke til å foreta tilintetgjøring på annet sted.

Flypassasjeravgiften er midlertidig opphevet

Flypassasjeravgiften er opphevet for perioden 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Flypassasjeravgift for perioden fra og med 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020 som allerede er innbetalt, skal tilbakebetales til flyselskapene eller deres representanter. Er du i målgruppen vil du bli kontaktet med hva du skal gjøre videre.

Se praktisk informasjon om gjennomføringen av den midlertidige opphevingen.

Utsatt betalingsfrist for noen særavgifter

3. april har regjeringen foreslått å utsette betalingsfristen for følgende særavgifter:

• veibruksavgift på drivstoff
• grunnavgift på mineralolje mv.
• avgift på smøreolje
• CO2-avgift på mineralske produkter og svovelavgift
• avgift på alkohol
• avgift på alkoholfrie drikkevarer
• avgift på drikkevareemballasje

Betalingsfristen for april og mai utsettes til 18. juni hvis forslaget blir vedtatt. Dersom du er registrert for andre særavgifter, skal disse innrapporteres innen de vanlige fristene.

Formueskatt

For personlige bedriftseiere og aksjonærer: Utsatt betaling av formuesskatt hvis negativt årsresultat i 2020

Personlige eiere skal få mulighet til å benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 og som vil få fastsatt formuesskatt på minst 30 000 kroner i inntektsåret 2020 knyttet til virksomhetsformuen.

Personlige eiere kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Personlige eiere kan søke om fritak for betaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt i 2020 knyttet til slik virksomhetsformue. Dette vil gi umiddelbar likviditetshjelp til eiere av bedrifter som oppfyller nærmere bestemte kriterier.

Tilbakeføring av underskudd

For selskaper: Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Dette vil bli gjennomført slik at skatteverdien av underskudd i 2020 som faller innenfor vilkårene, vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Beregningen og utbetalingen vil skje automatisk. Selskaper som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må be om det i forbindelse med innleveringen skattemeldingen for 2020. Det vil bli gitt nærmere informasjon.

 

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

121129123934