Lønnsinnberetning av drikkepenger/tips

Inntil videre er det trekk-, innberetnings- og arbeidsgiveravgiftsplikt kun for drikkepenger til prosentlønnet serveringspersonale

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I en uttalelse av 11. januar 2016 til NHO Reiseliv redegjør Skattedirektoratet for skattereglene for drikkepenger, herunder reglene for innberetningsplikt, plikt til å utføre skattetrekk og plikten til å betale arbeidsgiveravgift. 

Bakgrunnen for spørsmålet er hvorvidt arbeidsgiver plikter å innberette og avgiftsberegne drikkepenger for både prosentlønnet og fast-/timelønnet personale. . 

Full skatteplikt uansett I uttalelsen slår Skattedirektoratet fast at skatteplikten omfatter drikkepenger den ansatte mottar direkte fra arbeidsgiver, så vel som drikkepenger som mottas fra kunder. 

Det har ingen betydning for skatteplikten hvordan drikkepengene utbetales eller gjøres opp, eller om arbeidstakeren er på prosentlønnsordning eller på annen lønnsordning. 

Derimot må det kunne slås fast at arbeidsgivers plikter knyttet til drikkepengene avviker betydelig ut fra hvilken lønnsordning arbeidstakeren er underlagt.   . 

Prosentlønnet personale - 1 % tillegg skal innberettes og avgiftsberegnes For prosentlønnet serveringspersonale skal det i utgangspunktet gjøres et tillegg for drikkepenger på 1 prosent av omsetningen i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk, jf nærmere vilkår og begrensninger i skattebetalingsforskriften § 5-8-1.

Dette tillegget gjelder også for opplysningsplikten og skal dermed lønnsinnberettes av arbeidsgiveren, jf ligningsloven § 5-2 nr 1 bokstav c

Det samme tillegget inngår i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift, jf forskrift av 2.12.1997 nr 1385 § 2. . 

Fastlønnet og timelønnet personale - arbeidsgiver slipper innberetning og avgiftsplikt Til tross for hjemmel for å kreve innberetning av drikkepenger, viser Skattedirektoratet til at det for andre drikkepengemottakere enn prosentlønnet serveringspersonale ikke har blitt praktisert innberetningsplikt for arbeidsgiver for tips. Det har heller ikke blitt praktisert plikt til å beregne arbeidsgiveravgift. 

I uttalelsen legger Skattedirektoratet til grunn at denne praksisen inntil videre er å anse som gjeldende rett. Vi forstår direktoratet dithen at dette kan legges til grunn uavhengig av om drikkepengene er mottatt i kontanter eller via kortbetaling.

Denne gruppen arbeidstakere må i stedet forholde seg til den særskilte regelen om drikkepenger i takseringsreglenes § 1-2-21 om drikkepenger/tips:

"Drikkepenger/tips til serveringspersonale (bortsett fra prosentlønnet serveringspersonale), drosjesjåfører mv. settes skjønnsmessig til 3 prosent av innberettet lønn når dette ikke er tatt med i selvangivelsen eller er oppgitt med et mindre beløp." . 

Regelverket på området vurderes endret Skattedirektoratet opplyser at regelverket for beskatning av drikkepenger er under utredning i Skattedirektoratet. Endringer kan derfor komme, men dette ligger frem i tid.

 

Les uttalelsen fra Skattedirektoratet (link til NHO Reiselivs omtale av saken, hvor brevet også er å finne i lenke)

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 7
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 3
    Klokke Created with Sketch.